TOP

98. Al-Bayyina - Dokaz jasni
Medina - 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

  2. od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

  3. u kojima su propisi ispravni.

  4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

  5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera.

  6. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

  7. A oni koji vjeruju i čine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

  8. njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!