KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

018. Al-Kahf

Pregleda: 0 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 0.0 (Korisnika Ocijenilo: 0)
Kraći Opis:

018. Surat Al-Kahf (Pećina) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego 2. ispravnu, da teškom kaznom, koju će o­n dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje,

3. u kojoj će vječno boraviti, 4. i da opomene o­ne koji govore: "Allah je Sebi uzeo sina."
5. O tome o­ni ništa ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih! o­ni ne govore drugo do neistinu!

6. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako o­ni u govor ovaj neće da povjeruju? 7. Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati, 8. a Mi ćemo nju i golom ledinom učiniti.

9. Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima Našim?*

10. Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: "Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost", 11. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina.

12. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili.

13. Ispričaćemo ti povijest njihovu - o­nako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili.

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)