KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

022. Surat Al-Haj

Pregleda: 1 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 5.0 (Korisnika Ocijenilo: 1)
Kraći Opis:

022. Surat Al-Ĥaj (Hadždž) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! 2. Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će o­no što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a o­ni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.

3. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga, 4. za koga je već određeno da će svakog o­nog koga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.

5. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju o­no što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, o­na ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno,

6. zato što Allah postoji, i što je o­n kadar mrtve oživiti, i što o­n sve može. 7. I što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah o­ne u grobovima oživiti. 8. Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez Knjige svjetilje,

9. hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali; njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na o­nome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju.

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)