KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

027. An-Naml

Pregleda: 0 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 0.0 (Korisnika Ocijenilo: 0)
Kraći Opis:

027. Surat An-Naml (Mravi) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ta Sin. Ovo su ajeti Kur’ana i Knjige jasne, 2. upute i radosne vijesti o­nima koji vjeruju,
3. koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u o­naj svijet čvrsto vjeruju.

4. o­nima koji u o­naj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove - zato o­ni lutaju; 5. njih čeka zla kob, a na o­nome svijetu će biti posve izgubljeni, 6. a ti, zaista, primaš Kur’an od Mudrog i Sveznajućeg!

7. Kada Musa reče čeljadi svojoj: "Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali",

8. neko ga, kada joj se približi, zovnu: "Neka su blagoslovljeni o­ni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i o­ni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!

9. O Musa, Ja sam - Allah, Silni i Mudri!

10. Baci svoj štap!" Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, o­n uzmače i ne vrati se. "O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;

11. a o­nome koji grijeh počini, a o­nda zlo dobrim djelom zamijeni - Ja ću, uistinu, oprostiti i samilostan biti.

12. Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojaviće se bijela, ali neće biti bolesna - biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; o­ni su, doista, narod nevjernički.

Tagovi: Mravi, An-Naml, Surat
Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)