KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

028. Al-Qasas

Pregleda: 1 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 5.0 (Korisnika Ocijenilo: 1)
Kraći Opis:

028. Surat Al-Qaşaş (Kazivanje) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ta Sin Mim. 2. Ovo su ajeti Knjige jasne! 3. Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i faraonu, o­nako kako je bilo, i to za o­ne ljude koji vjeruju.

4. Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdijelio; jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista, je smutljivac bio.

5. A Mi smo htjeli da o­ne koji su na Zemlji tlačeni, milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo,

6. i da im na Zemlji vlast darujemo, a da faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš o­no zbog čega su od njih strahovali.

7. I Mi nadahnusmo Musaovu majku: "Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi ćemo ti ga, doista, vratiti i poslanikom ga učiniti."

8. I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad; - zaista su faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili.

9. I žena faraonova reče: "On će biti radost i meni i tebi! Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti." A o­ni ništa ne predosjetiše.

10. I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da Mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili.

11. I o­na reče sestri njegovoj: "Idi za njim!" I o­na ga ugleda izdaleka, a o­ni nisu bili ništa primijetili. 12. A Mi smo mu već bili zabranili dojilje, pa o­na reče: "Hoćete li da vam je pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti?"

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)