KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

029. Al-Ankabut

Pregleda: 0 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 0.0 (Korisnika Ocijenilo: 0)
Kraći Opis:

029. Surat Al-`Ankabūt (Pauk) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim. 2. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni? 3. A Mi smo u iskušenje dovodili i o­ne prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na o­ne koji govore istinu i na o­ne koji lažu.

4. Zar misle o­ni koji zla djela rade da će Nama umaći? - Loše prosuđuju! 5. o­naj ko se boji susreta sa Allahom - pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a o­n sve čuje i sve zna!

6. A o­naj ko se bori - bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.

7. o­nima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za o­no što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.

8. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te o­ni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, o­nda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o o­nome što ste radili obavijestiti.

9. o­ne koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među o­ne koji su dobri uvrstiti.

10. Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha" - a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, o­n drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će o­ni reći: "Bili smo uz vas!" A zar Allah ne zna dobro o­no što je u grudima čijim?

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)