KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

030. Ar-Rum

Pregleda: 0 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 0.0 (Korisnika Ocijenilo: 0)
Kraći Opis:

030. Surah Ar-Rum (Bizantici) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim. 2. Bizantinci su pobijeđeni 3. u susjednoj zemlji, ali o­ni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti 4. za nekoliko godina - i prije, i poslije, Allahova je odluka - i tada će se vjernici radovati

5. Allahovoj pomoći - o­n pomaže kome hoće, o­n je Silni i Samilosni 6. obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna; 7. o­ni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema o­nome svijetu su ravnodušni.

8. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i o­no što je između njih - sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći.

9. Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili o­ni prije njih? o­ni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

10. o­ni koji su zlo činili završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali. 11. Allah iz ničega stvara, o­n će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti.

12. Na dan kad nastupi Čas - mnogobošci će svaku nadu izgubiti: 13. božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici. 14. Na dan kad nastupi Čas oživljenja - ljudi će se radvojiti:

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)