KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

3. Surat, Āli-Imrān

Pregleda: 1 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 5.0 (Korisnika Ocijenilo: 1)
Kraći Opis:

1. Elif Lam Mim.

2. Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! 3. o­n tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je

4. još prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. o­ne koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja; - a Allah je silan i strog.

5. Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu! 6. o­n vas oblikuje u matericama kako o­n hoće; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!

7. o­n tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, o­ni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. o­ni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede o­ne što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. o­ni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju.

Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)