KATEGORIJE

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


SLIDE SHOW FOTO
Al Qadr Media Dawah

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


Home » Video » Kuran Video

031. Luqman

Pregleda: 1 Autor: Media Kanal: Media  Ocjena: 5.0 (Korisnika Ocijenilo: 1)
Kraći Opis:

031. Surah Luqman (Lukman) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim. 2. Ovo su ajeti mudre Knjige, 3. upute i milosti o­nima koji budu dobro činili, 4. o­nima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u o­naj svijet budu čvrsto vjerovali; 5. njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i o­ni će želje svoje ostvariti.

6. Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna.*

7. Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, o­n oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh - zato mu navijesti patnju nesnosnu.

8. o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili, doista čekaju bašče uživanja, 9. u njima će vječno boraviti - obećanje je Allahovo istinito, a o­n je silan i mudar.

10. Nebesa je, vidite ih, bez stubova stvorio, a po Zemlji planine nepomične razbacao da vas ne trese, i po njoj životinje svih vrsta razasuo. Mi s neba kišu spuštamo i činimo da po njoj niču svakovrsne plemenite biljke.

11. To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili? Ništa! Mnogobošci su u pravoj zabludi.

12. A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: "Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan - pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan."

Tagovi: Lukman, Surah, Luqman
Komentara: 0
KURAN SA PREVODOM

PRIJAVA NA PORTAL

KURAN SA PREVODOM
Al-Qader Media Blog


INFORMACIJE PORTALA
SKYPE: QaderMedia
WMID: Qader Media


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)