• Page 1 of 1
  • 1
Islamic Forums » Qadr Media » Osnove Vjere » Sta je Islam?
Sta je Islam?
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 7.37.15 | Tema Broj: # 1
Tema: «685»
Zlatni Član
Islam - vjera svih poslanika

Nedopustivo je reci: "Vjere poslanika", jer vjera je jedna i ona je Islam. Kur'an o tome navodi:"A Allahu je prava vjera jedino - Islam.

A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došlo saznanje i to iz medjusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati".(Kur'an ; Al - Imran 19. ajet)

"A onaj ko žali neku drugu vjeru osim islama neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati". (Kur'an ; Al - Imran 85. ajet)

"O veilkasi " - rece ona - "meni je dostavljeno jedno postovanja vrijedno pismo od Sulejmana I glasi: " U ime Allaha Milostivog, Samilosnog! Ne pravite se vecim od mene I dodite da

nam se pokorite!" (Kur'an ; En - Neml 29. - 31. ajet)

"…Daj da umrem kao Musliman I pridruzi me onima koji su dobri". (Kur'an ; Jusuf 101. ajet)

" I kada sam ucenicima naredio:" Vjerujte u mene I poslanika moga!" oni su odgovorili:"Vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi Muslimani". (Kur'an ; Maide 111. ajet)

" I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon I vojnici njegovi progoneci ih ni krive ni duzne. A on, kad se poce daviti uzviknu:"Ja vjerujem da nema

Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi I ja se pokoravam ". (Kur'an ; Junus 90. ajet)

"Kazi im povijest o Nuhu!Kada on rece narodu svome:"O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak medu vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, -a ja se stalno uzdam u

Allaha, - onda se zajedno sa bozanstvima svojim odlucite, i to ne krite; zatim to nadamnom izvrsite i ne odgadajte!" "A ako glave okrenete pa, ja od vas nikakvu nagradu ne

trazim, mene ce Allah nagraditi, meni je naredeno da budem Musliman". (Kur'an ; Junus 71. - 72. ajet)

"Recite:" Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objavljuje nama, i u ono sto je objavljeno Ibrahimu i Ismailu, i Ishaku i Jakubu, i unucima, i u ono sto je dato Musau i Isau, i u ono sto

je dato Vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike medu njima, I mi smo Muslimani". (Kur'an El - Bekare 136. ajet)
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 7.37.57 | Tema Broj: # 2
Tema: «685»
Zlatni Član


Islam je vjera koju je Uzvišeni Allah objavio svome Poslaniku Muhammedu a.s. da je dostavi i objasni svim ljudima.

Kada se spomene ime nekog Božijeg poslanika treba iz postovanja reći: "Alejhis-selam" - Bog ga blagoslovio, a piše se skraćeno sa a.s..

Kako je Uzvišeni Allah objavio vjeru Islam?

Uzvišeni Alah objavio je vjeru Islam putem Kur`ana. Kur`an je od Allaha prenosio Muhammedu a.s. melek Džebrail, u vremenu od dvadeset tri godine.

Islamsko vjerovanje (IMAN)

(imanski šarti)

Da možemo biti musliman i muslimanka, sta smo dužni naućiti i vjerovati?
Dužni smo naučiti i srcu primiti islamsko vjerovanje (iman)

Od čega se sastoji islamsko vjerovanje?

Sastoji se od ŠEST (6) temeljnih istina vjere ili šest imanskih šarta.

Koje su temeljne istine vjere?

To su:

AMENTU BILLAHI - Ja vjerujem u Boga, Allaha, (Stvoritelja i Vladara svjetova)

VE-MELAIKETIHI - U Božije meleke (duhovna razumna bića)

VE KUTUBIHI - U Božije kitabe (knjige o učenjima vjere)

VE RUSULIHI - U Božije poslanike (pejgambere)

VEL-JEVMIL-AHIRI - U Posljednji dan (Sudnji dan)

VE BIL-KADERI HAJRIHI VE SERRIHI MINELLAHI TE`ALA - I vjerujem da sve sto se događja, biva s Božijom voljom i određenjem

Ostali aspekti Islama

Sigurnost koju Islam pruža

Jedna od osnovnih čovjekovih potreba je osjećaj sigurnosti. Osjećaj sigurnosti je psihološka potreba koja mora biti zadovoljena isto kao i ostvarenje lične harmonije i sklada. Kao

što znamo, čovjekove potrebe su dvojake: fizičke i psihološke. Fizičke potrebe obuhvataju potrebu za vodom, hranom i toplinom. Psihološke potrebe obuhvataju potrebu

pripadnosti, sigurnosti i naklonosti. Ako fizička potreba nije zadovoljena, to obično završi propadanjem tijela. S druge strane, ako psihološka potreba nije zadovoljena, to obično

vodi psihološkim poremećajima, nedostatku radosti, brizi i različitim poremećajima u ponašanju.

Unutrašnja harmonija

Islam naglašava moralnost i etiku, jer čovjek treba više od hrane za sretan život. Čovjeku je neophodna unutrašnja harmonija. Čovjek je tijelo i duša. Čovjek nije samo tijelo ili

samo duša. I zato, čovjeku je neophodno ono što zadovoljava i njegovo tijelo i njegovu dušu.

Islam opskrbljuje čovjeka osjećajem sigurnosti. Ovaj osjećaj sigurnosti se izgrađuje na različite načine.
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 7.38.53 | Tema Broj: # 3
Tema: «685»
Zlatni Član
Smrt nije kraj

Islam podučava vjernike da smrt nije kraj života, da je ovaj život samo jedna od faza, da postoji drugi život nakon smrti, da je smrt most između dva života, i da je smrt prekretna,

a ne završna tačka. To znači da musliman vjeruje da je njegov život neprekidan. Ovo vjerovanje daje čovjeku osjećaj sigurnosti. Kako se može osječati sigurnom osoba koja

vjeruje da je smrt njezin kraj? Islam nam govori da se ne brinemo, uvjereni da ćemo nastaviti živjeti čak i nakon smrti, mada na jedan novi način. Ovo vjerovanje smiruje osobu.

Musliman se ne plaši smrti, jer on zna da je smrt prelazna faza, a ne kraj života.

Ako čovjek ne vjeruje u drugi život, onda će biti preplašen samom pomisli na smrt. On će također biti pod ogromnim pritiskom da trči za novcem i strastima, jer misli da je ovaj život

jedina i posljednja prilika. Ovaj pritisak će liječiti čovjeka njegove unutrašnje harmonije, sigurnosti i ravnoteže.

Drugi život

Musliman vjeruje u život poslije smrti, tj. u drugi život. To ga čini zadovoljnim i sigurnim. On se osjeća sigurnim u neprekidnost svog života. On se osjeća sigurnim što se tiče

njegovih djela u ovom životu: zna da ce biti nagrađen za svoja dobra djela, za svoju istrajnost, dobro ponašanje i žrtvovanje. Musliman se osjeća sigurnim u pogledu neprekidnosti

svoga života i u pogledu Allahove pravde. Ovaj osjećaj ce otkloniti očajanje, beznadežnost i zabrinutost, a učinicče čovjeka optimističnijim, aktivnijim i samopouzdanijim.

Allahova milost

Islam poučava vjernika da je Allah Najmilostiviji. Ovaj koncept Allahove milosti je suštinski u islamu. Allahova milost utiče na muslimana na dva načina: primjerom i praštanjem. Ako

je Allah Milostiv i čovjek mora biti milostiv.

Čovjek mora biti samilostan prema drugim ljudima svih rasa i svih religija. Čovjek mora biti milostiv i prema životinjama. Čovjek mora biti

milostiv prema drugim muškarcima i ženama, prema rodbini i tuđincima, prema svojim roditeljima i djeci, i prema svim živim bićima.

Ovakva atmosfera milosti u islamu pruža osobi osjećaj sigurnosti, jer je milost nešto što daje¹ drugima i nešto što drugi daju tebi. Kada bi svi bili milostivi na svoj način, svi bi uživali

milost i osjećali se sigurnim u pogledu svog života, časti, svojih prava i vlasništva.

Allahova milost djeluje na drugi način. Kada čovjek griješi, on nije odvučen od Allahovog blagoslova zauvijek. U islamu, ako zgriješiš, vrata Allahovog oprosta ostaju otvorena. Ako

zgriješiš pa se onda iskreno pokaješ, Allah prašta. Ovakva formula Allahove milosti i oprosta čini muslimana sigurnim u njegovu vezu sa

Allahom i sigurnim u njegov moralni kod i moralnu budućnost.
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 7.39.36 | Tema Broj: # 4
Tema: «685»
Zlatni Član
Ljudska milost

Ovaj koncept Allahove i međuljudske milosti je Islam naglasio. Kada musliman jede, on počinje govoreći: “U ime Allaha, Najmilostivijeg i Najmilosrdnijeg.” Kada musliman čita ili citira

Kur'an, počinje to spominjanjem Allahove milosti. U molitvi, musliman spominje Allahovu milost više puta svaki dan.

Tako musliman ponavlja taj koncept milosti više puta dnevno. Musliman živi u atmosferi milosti, kako fizičke tako i psihičke. Musliman je upućen osječaju da je Bog Najmilostiviji i da su njegova braća po vjeri milostiva. Ako su osobni odnosi sa Allahom i ljudima kontrolisani milošću, to ce ga učiniti sigurnim u današnjost i sutrašnjost.

Vjerovanje u Allaha

Vjerovanje u Allaha pruža vjerniku osjećaj sigurnosti. Kako se može osoba osječati sigurnom, ako ne vjeruje u Allaha? Istraživanje je pokazalo da se mentalni poremećaji pojavljuju

kod nevjernika češće i ozbiljnije nego kod vjernika. Nevjernik nije siguran ni u šta.

On nije siguran o svom početku, svom završetku, ili svojim ciljevima. Nevjernik nije siguran u vrijednostima, idealima, ispravnom, pogrešnom, dobru ili zlu. Nevjernik je obično

skeptična osoba, uznemirena, zbunjena i neodlučna.Suprotno njemu, musliman zna kako je začet.

Musliman zna kako ce se njegov život razvijati. Musliman je sto posto siguran o tome šta je ispravno, a šta pogrešno, šta je dobro, a šta zlo. Musliman je siguran za sebe, svoj život, univerzum, svoje društvene odnose, svoja prava i svoje obaveze. Musliman je siguran u svoje ideale i vrijednosti.

Sigurnost u vrijednosti

Muslimanova sigurnost u svoje vrijednosti i ideale izvire iz sveobuhvatnog moralnog koda datog čovjeku od Boga. Kada osoba ima jasne vrijednosti, jasne ideale, jasan početak i jasan završetak, ona se osjeća sigurnom, jer zna gdje ide i kako ide.

Dolazimo do specifičnijih podataka, ako posmatramo neke neislamske sredine. Vidimo da su tamo osobe sa mentalnim poremećajima česta pojava. To je posljedica pomanjkanja religioznosti u ovim sredinama.

Bez religioznosti, čovjek se osjeća izgubljeno, nepodržano i osjeca da nema znacajne svrhe. S druge strane, sa vjerovanjem u Allaha, covjek se osjeca sigurnim, jer osjeća da je predvođen i podržan od Allaha i da ima značajnu ulogu.

Tako islam opskrbljuje čovjeka psihološkom sigurnošću koja mu treba. Islam opskrbljuje čovjeka sigurnošću kroz neprekidnost života, kroz Allahovu milost i kroz uputu od Allaha.

Kada znaš da je tvoj život neprekidan, osjećaš se sigurnim. Kada znaš da je

Allah Najmilostiviji, osjecaš se sigurnim. Kada znaš da Allah upućuje i štiti one koji vjeruju u Njega, osjecaš se sigurnim.
Media
Offline
Datum: Ned, 06 Apr 14, 7.40.45 | Tema Broj: # 5
Tema: «685»
Zlatni Član
ISLAM - je vjera koju je ALLAH s.v.t. objavio svim ljudima na svijetu preko svoga poslanika MUHAMMEDA saws

Riječ ISLAM je arapska riječ i znači "pokornost".

ISLAM nas uči da postoji samo jedan Bog, ALLAH s.v.t. koji je stvorio sve što postoji, sve što mi vidimo i što ne vidimo, što znamo i što ne znamo.

Islam znači pokornost Allahu, Gospodaru svemira, ljudi i svih bića koja postoje. Islam znači i pokornost Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v.s.

Ljudi koji vjeruju u ISLAM i koji vjeruju u ALLAHA i pokoravaju Mu se zovu se MUSLIMANI i MUSLIMANKE.

Da smo muslimani i muslimanke, to potvrđujemo riječima:

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

A to znači:

SVJEDOČIM DA NEMA DRUGOG BOG OSIM ALLAHA I SVJEDOČIM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I ALLAHOV POSLANIK

Svaki čovjek koji vjeruje u Allaha i Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. je musliman, bez obzira gdje je rođen, u kojoj zemlji, kakve je boje njegova koža i kosa i kojim jezikom

govori. Danas na svijetu postoji više od milijadru muslimana, što znači da je svaki peti čovjek na planeti musliman.

ISLAM je vjera koja je objavljena svim ljudima i to je jedina prava i

istinita vjera priznata kod Allaha s.v.t.

Pošto Allah u Kur'anu, Svojoj knjizi koju je objavio Svome poslaniku Muhammedu s.a.v.s. da bude uputa ljudima, kaže:

"VJERNICI SU SAMO BRAĆA, ZATO POMIRITE VAŠA DVA BRATA I BOJTE SE ALLAHA DA BI VAM SE MILOST UKAZALA" (sura Al-Hudžurat, 10. ajet)

to znači da su svi muslimani na svijetu braća i sestre po vjeri, jer svi vjeruju u Allaha i zbog toga treba i da se ponašaju tako:

kao braća i sestre, da se međusobno vole, pomažu i štite.
Islamic Forums » Qadr Media » Osnove Vjere » Sta je Islam?
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)