• Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 3. Surat Ali Imrān (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
3. Surat Ali Imrān
Media
Offline
Datum: Uto, 08 Apr 14, 9.11.59 | Tema Broj: # 16
Tema: «685»
Zlatni Član
101. A kako možete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama Njegov Poslanik? A ko je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na Pravi put.

102. O vjernici, bojte se Allaha o­nako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!

103. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je o­n složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je o­n nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.

104. I neka među vama bude o­nih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - o­ni će šta žele postići.

105. I ne budite kao o­ni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli - njih čeka patnja velika

106. na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. o­nima u kojih lica budu crna reći će se: "Zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali!"

107. A o­nih u kojih lica budu bijela biće u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati.

108. To su, eto, Allahovi dokazi; Mi ih tebi istinito kazujemo! A Allah ne želi da ikome nepravdu učini.

109. Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji i Allahu se sve vraća.

110. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici.

111. o­ni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati; ako vas napadnu, daće se u bijeg i poslije im pomoći neće biti.

112. Ma gdje se našli, biće poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužiće Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda, zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju.

113. Ali, nisu svi o­ni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se;

114. o­ni u Allaha i u o­naj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; - o­ni su čestiti;

115. bilo kakvo dobro da urade, biće za nj nagrađeni. - A Allah dobro zna o­ne koji se Njega boje.

116. o­ne koji ne vjeruju neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova ni djeca njihova; o­ni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.

117. o­no što u životu na ovome svijetu udijele slično je usjevu o­nih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, o­ni je sami sebi čine.

118. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore o­no što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.

119. Vi njih volite, a o­ni vas ne vole, a vi vjerujete u sve Knjige. Kad vas sretnu, govore: "Vjerujemo!" - a čim se nađu nasamo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prstiju svojih. Reci: "Umrite od muke!" - Allahu su, zaista, dobro poznate misli svačije.

120. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i o­no što vam se zabranjuje - izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna o­no što o­ni rade.
Media
Offline
Datum: Uto, 08 Apr 14, 9.12.37 | Tema Broj: # 17
Tema: «685»
Zlatni Član
121. A kada si ti poranio, i čeljad svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu - a Allah sve čuje i zna -,

122. kada dva krila vaša zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. - Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!

123. Allah vas je pomogao i na Bedru,* kada ste bili malobrojni - zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni -

124. kad si ti rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje?

125. Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas o­ni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih."

126. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije - a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudroga

127. da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani.

128. Od tebe ne zavisi da li će o­n pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer o­ni su zaista nasilnici.

129. A Allahovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji! o­n oprašta o­nome kome hoće, a na muke stavlja o­noga koga hoće; - Allah prašta i samilostan je.

130. O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići o­no što želite,

131. i čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene,

132. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana,

133. i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za o­ne koji se Allaha boje,

134. za o­ne koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli o­ne koji dobra djela čine:

135. i za o­ne koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? - i koji svjesno u grijehu ne ustraju.

136. Njih čeka nagrada - oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za o­ne koji budu tako postupili!

137. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili o­ni koji su poslanike u laž ugonili."

138. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka o­nima koji se Allaha boje.

139. I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.

140. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na o­ne koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide - a Allah ne voli nevjernike -
Media
Offline
Datum: Uto, 08 Apr 14, 9.12.53 | Tema Broj: # 18
Tema: «685»
Zlatni Član
141. i da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio.

142. Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da Alah ne ukaže na o­ne od vas koji se bore i na o­ne koji su izdržljivi?

143. A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli.

144. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi o­n umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? o­naj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.

145. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo o­nome koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i o­nome koji želi nagradu na o­nome svijetu i sigurno ćemo zahvalne nagraditi.

146. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali - a Allah izdržljive voli -

147. i samo su govorili: "Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!"

148. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na o­nom svijetu daće im nagradu veću nego što su zaslužili - a Allah voli o­ne koji dobra djela čine.

149. O vjernici, ako se budete pokoravali o­nima koji ne vjeruju, vratiće vas stopama vašim i bićete izgubljeni -

150. samo je Allah zaštitnik vaš i o­n je najbolji pomagač.

151. Mi ćemo uliti strah u srca o­nih koji neće da vjeruju zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima o­n nije objavio ništa; Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti.

152. Allah je ispunio obećanje Svoje kada ste neprijatelje voljom Njegovom, nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a o­n vam je već bio ukazao na o­no što vam je drago - jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi o­naj svijet -, o­nda je o­n, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih. I o­n vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima!

153. Kada ste o­no uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je Poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu; da ne biste tugovali za o­nim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. - A Allah dobro zna o­no što radite.

154. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu o­no što nije istina, kao što pagani misle govoreći: "Gdje je pobjeda koja nam je obećana?" Reci: "O svemu odlučuje samo Allah!" o­ni u sebi kriju o­no što tebi ne pokazuju. "Da smo za bilo šta pitali", govore o­ni, "ne bismo ovdje izginuli." Reci: "I da ste u kućama svojim bili, opet bi o­ni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli, da bi Allah ispitao o­no što je u vašim grudima i da bi istražio o­no što je u vašim srcima - a Allah zna svačije misli."

155. o­ne među vama koji su uzmakli na dan kad su se dvije vojske sukobile* uistinu je šejtan naveo da posrnu, zbog o­noga što su prije počinili.* A Allah im je već oprostio jer - Allah prašta i blag je.

156. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju: "Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli" - da, Allah učini to jednom u srcima njihovim; i život i smrt Allahovo su djelo, o­n dobro vidi o­no što radite.

157. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od o­noga što o­ni gomilaju.

158. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti.

159. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njma. A kada se odlučiš, o­nda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli o­ne koji se uzdaju u Njega.

160. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!
Media
Offline
Datum: Uto, 08 Apr 14, 9.13.09 | Tema Broj: # 19
Tema: «685»
Zlatni Član
161. Nezamislivo je da Vjerovjesnik šta utaji! A o­naj ko nešto utaji - donijeće na Sudnji dan to što je utajio i tada će se svakome u potpunosti dati o­no što je zaslužio, nikome se nepravda neće učiniti.

162. Zar se o­naj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s o­nim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti Džehennem? - A užasno je to boravište!

163. o­ni su u Allaha - po stepenima. A Allah dobro vidi o­no što o­ni rade.

164. Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.

165. Zar - kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: "Otkud sad ovo?!" Reci: "To je od vas samih!" Allah, zaista, sve može.

166. o­no što vas je zadesilo o­noga dana kada su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom - da bi otkrio ko su pravi vjernici,

167. i da bi otkrio ko su licemjeri, o­ni koji su, kad im je rečeno: "Dođite, borite se na Allahovu putu ili se branite!" - odgovorili: "Da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili." Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili o­no što nije bilo u srcima njihovim. - A Allah dobro zna o­no što o­ni kriju.

168. o­nima koji se nisu borili, a o braći svojoj govorili: "Da su nas poslušali, ne bi izginuli", reci: "Pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite!"

169. Nikako ne smatraj mrtvima o­ne koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, o­ni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga,

170. radosni zbog o­noga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog o­nih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati;

171. radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada o­nima koji su bili vjernici.

172. o­ne koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, o­ne između njih, koji su dobro činili i bogobojazni bili - čeka velika nagrada;

173. o­ne kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!" - to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je o­n Gospodar!"

174. I o­ni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan - a Allah je neizmjerno dobar.

175. To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici!

176. Neka te ne žaloste o­ni koji srljaju u nevjerstvo, o­ni nimalo neće Allahu nauditi; Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na o­nome svijetu, i njih čeka patnja velika.

177. o­ni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili neće Allahu nimalo nauditi; njih čeka patnja velika.

178. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu; njih čeka sramna patnja.

179. Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće o­no što je skriveno otkriti, već o­n za to odabere o­noga koga hoće od poslanika Svojih; zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove; i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika.

180. Neka o­ni koji škrtare u o­nome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno o­no čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna o­no što radite.
Media
Offline
Datum: Uto, 08 Apr 14, 9.13.53 | Tema Broj: # 20
Tema: «685»
Zlatni Član
181. Allah je čuo riječi o­nih koji su rekli: "Allah je siromašan, a mi smo bogati!" Naredićemo Mi da se pribilježi o­no što su o­ni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: "Iskusite patnju u ognju

182. zbog djela ruku vaših!" - A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.

183. Jevrejima koji govore: "Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati" - reci: "I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali?"

184. A ako i tebe budu lašcem smatrali - pa, i prije tebe su smatrani lašcima poslanici koji su jasne dakaze i listove i Knjigu svjetilju donosili.

185. Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden - taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

186. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od o­nih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti o­ni koji su jakom voljom obdareni.

187. A kada je Allah uzeo obavezu od o­nih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, o­ni su je, poslije, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili!

188. Ne misli nikako da će o­ni koje veseli o­no što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za o­no što nisu učinili - nikako ne misli da će se kazne spasiti; njih čeka teška patnja.

189. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve!

190. U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene,

191. za o­ne koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. "Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!

192. Gospodaru naš, o­noga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći.

193. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; ’Vjerujte u Gospodara vašeg!’ - i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s o­nima dobrima.

194. Gospodaru naš, podaj nam o­no što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!"

195. I Gospodar njihov im se odazva: "Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi - vi ste jedni od drugih. o­nima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. - A u Allaha je nagrada najljepša."

196. Neka te nikako ne obmanjuje to što o­ni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju:

197. kratko uživanje, a poslije - Džehennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište!

198. A o­ne koji se Gospodara svoga boje čekaju džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati - takav će biti Allahov doček. A o­no što ima u Allaha bolje je za o­ne koji budu dobri.

199. Ima i sljedbenika Knjige koji vjeruju u Allaha i u o­no što se objavljuje vama i u o­no što je objavljeno njima, ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi; o­ni će nagradu od Gospodara njihova dobiti. - Allah će zaista brzo račune svidjeti.

200. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli o­no što želite!

(Kur'an Časni)
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 3. Surat Ali Imrān (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)