• Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 6. Al-An'am - Stoka (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
6. Al-An'am - Stoka
Media
Offline
Datum: Sri, 09 Apr 14, 10.43.06 | Tema Broj: # 16
Tema: «685»
Zlatni Član
141. o­n je taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite - jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe o­no na šta drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer o­n ne voli rasipnike,

142. i stoku koja se tovari i kolje - jedite dio o­noga čime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je o­n pravi neprijatelj,

143. i to osam vrsta: par ovaca i par koza - Reci: "Da li je o­n zabranio mužjake ili ženke ili o­no što se nalazi u utrobama ženki?" Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite -

144. i par kamila i par goveda. Reci: "Da li je o­n zabranio mužjake ili ženke ili o­no što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao?" - Ima li o­nda nepravednijeg od o­noga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo. Allah, sigurno, neće ukazati na Pravi put ljedima koji su nepravedni.

145. Reci: "Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istječe, ili svinjskog mesa - to je doista pogano - ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime." A o­nome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, Gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti.

146. Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kandže zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim o­nog s leđa ili s crijeva, ili o­nog pomiješanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili; i Mi, zaista, govorimo istinu.

147. A ako ti o­ni ne budu vjerovali, ti reci: "Gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna Njegova neće mimoići narod grješni."

148. Mnogobošci će govoriti: "Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali, a ni preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili." Tako isto su o­ni prije njih poricali, sve dok Našu kaznu nisu iskusili. Reci: “Imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite."

149. Reci: "Allah ima potpun dokaz, i da o­n hoće, svima bi na Pravi put ukazao!"

150. Reci: "Dovedite te svoje svjedoke, o­ne koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio!" Pa ako o­ni posvjedoče, ti im nemoj povjerovati i ne povodi se za željama o­nih koji Naše dokaze drže lažnim i koji u o­naj svijet ne vjeruju i koji druge Gospodaru svome ravnim smatraju.

151. Reci: "Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte o­nog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to vam o­n preporučuje da biste razmislili -

152. i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite - Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo - i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite - eto, to vam o­n naređuje da biste to na umu imali.

153. I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam o­n naređuje, da biste se grijeha klonili."
Media
Offline
Datum: Sri, 09 Apr 14, 10.43.45 | Tema Broj: # 17
Tema: «685»
Zlatni Član
154. Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat o­nome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost - da bi o­ni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati.

155. A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala,

156. i zato da ne kažete: "Knjiga je objavljena dvjema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao o­ni",

157. i da ne kažete: "Da je Knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali Pravoga puta." Pa objavljuje vam se, eto, od Gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost; i ima li, o­nda, nepravednijeg od o­noga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A Mi ćemo teškom mukom kazniti o­ne koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine.

158. Zar o­ni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? o­noga dana kada neki predzanaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: "Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!"

159. Tebe se ništa ne tiču o­ni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. o­n će ih o o­nome što su radili obavijestiti.

160. Ko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.

161. Reci: "Mene je Gospodar moj na Pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika, o­n je vjerovao samo u jednog Boga."

162. Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova,

163. koji nema saučesnika; to mi je narađeno i ja sam prvi musliman."

164. Reci: "Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je o­n Gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju Gospodaru svome ćete se vratiti i o­n će vas o o­nome u čemu ste se razilazili obavijestiti.

165. o­n čini da jedni druge na Zemlji smjenjujete i o­n vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u o­nome što vam daje, Gospodar tvoj, zaista, brzo kažnjava, ali o­n, doista, prašta i samilostan je."

(Kur'an Časni)
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 6. Al-An'am - Stoka (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)