Islamic Forums » Qadr Media » Porodica i Islam » Propisi za žene (Mateijal koji se tiče žena muslimanki)
Propisi za žene
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.09.32 | Tema Broj: # 16
Tema: «685»
Zlatni Član
Obaveze žene nakon prestanka krvarenja

Kada prestane krvarenje prije isteka deset dana, mogući su različiti oblici. U nastavku ćemo govoriti o svakom obliku posebno.Napomena:

Metod provjere je taj da se nakon prekida krvarenja stavi vata u vaginu, i nakon kratkog vremena izvuče. Ako vata bude čista, tretira se čistom.

Pitanje: Ako prestane krvarenje menstruacije, i žena ne mogne obaviti provjeru (ili je nevina ili joj može pričiniti štetu), šta je njena obaveza?

Odgovor: Spomenuto pitanje mjesto je razilaženja mišljenja. Imam Homeini imao je primjedbu po ovom pitanju, a put ihtijata je da uzme gusl i spoji obaveze čiste žene i ne čini ono što je haram u menstruaciji.

Pitanje: Žena koja obično pet dana ima krvarenje, nakon toga jedan dan bude čista i sedmi dan vidi mrlju, kako se tretira ovaj jedan dan čistoće?

Odgovor: Treba odmah nakon prekida menstruacije uzeti gusl i klanjati, s tim da ne čini radnje koje su haram u menstruaciji, i ako vidi mrlju sedmi dan, treba ponovo uzeti gusl.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.10.29 | Tema Broj: # 17
Tema: «685»
Zlatni Član
Propisi menstruacije

1. Haram je ženi u menstruaciji obavljati ibadete za koje treba gusl, abdest i tejemum, kao što su post, namaz, tavaf i itikaf. Naravno, post koji je ispustila treba napostiti nakon završetka menstruacije, dok ne treba naklanjati dnevne namaze.

Napomena:

Uvijek kada nastupi vrijeme namaza i žena zna ako odgodi namaz da će u međuvremenu dobiti menstruaciju, treba odmah obaviti namaz.

Ako dobije menstruaciju od samog početka vremena namaza, ne treba ga naklanjavati. Međutim, ako dobije menstruaciju kratko nakon nastupanja vremenskog namaza i to nakon vremena dovoljnog da obavi namaz, a ne obavi ga, u tom slučaju obavezno ga treba naklanjati.

Ako žena odgodi namaz i od početka nastupanja vremena namaza protekne toliko vremena koliko je dovoljno za obavljanje vadžib namaza, i nakon toga dobije menstruaciju, u ovom slučaju za nju je vadžib da naklanja ovaj namaz. Međutim, za određivanje dovoljnog vremena jednog namaza

treba uzeti u obzir sebe po pitanjima kao što su brzo i sporo učenje, te druge okolnosti i uvjeti. Primjerice, žena koja nije putnik, ako ne obavi namaz u podne i dobije menstruaciju, naklanjati taj namaz obavezna je u slučaju da protekne vrijeme dovoljno za obavljanje četverorekatnog namaza u skladu sa spomenutim propisima.

Za ženu putnicu dovoljno je da protekne vrijeme za dva rekata. Također treba uzeti u obzir vrijeme potrebno za osiguranje uvjeta koji ne postoje. Prema tome, ako protekne vrijeme u duljini potrebnoj za osiguranje uvjeta i učenje namaza, i nakon toga dobije menstruaciju, obavezna je naklanjati namaz.

Ako žena na kraju isteka vremena namaza postane čista, u dužini dovoljnoj da može uzeti gusl i abdest i osigurati druge uvjete namaza, kao što je osiguranje odjeće ili njeno čišćenje vodom, i pored toga da imadne vremena obaviti jedan rekat od namaza, treba obaviti namaz, a ako to ne učini, treba naklanjati namaz.

Ako žena ne bude imala dovoljno vremena za uzimanje gusla i abdesta, ali može sa tejemumom obaviti namaz na vrijeme, takav namaz nije joj vadžib. Međutim, u drugim slučajevima, kada nije u pitanju istek vremena namaza, njena obaveza je tejemum, kao u slučaju kada joj voda nanosi štetu.

Ako žena nakon prestanka krvarenja sumnja da li ima vremena za namaz ili ne, treba klanjati.

Ako pod pretpostavkom nemanja vremena za preduvjete namaza i obavljanje jednog rekjata, ne obavi namaz, a naknadno shvati da je imala, treba naklanjati namaz.

Ako žena tokom namaza prokrvari, namaz je neispravan. Ako sumnja je li dobila menstruaciju ili ne, namaz je ispravan. Ako nakon namaza shvati da je u namazu prokrvarila, namaz je neispravan.

2. Spolni odnos u vaginu, koji je haram kako za muža tako i za ženu, čak i da samo glava spolovila uđe i ne bude erekcije, pored toga što je haram za sobom povlači i kefaru. Štaviše, u skladu sa nužnom opreznošću, i da manje od glavića uđe propisana je kefara.

Napomena:

Ne samo da je u danima menstruacije haram imati odnos sa ženom, nego je haram u skladu sa nužnom opreznošću i u danima kada se provjerava sa vatom. Nakon prekida menstruacije i prije gusla, dozvoljeno je imati spolni odnos, iako je mekruh.

Ako se dani menstruacije žene podijele na tri dijela, i muž imadne spolni odnos sa ženom u vaginu tokom prvog dijela, u skladu sa nužnom opreznošću treba dati siromahu 3,6 grama zlata, za spolni odnos u drugom dijelu treba dati 1,8 grama zlata, i za treći period kefara je 0,9 grama zlata. Ako menstruacija kod žene traje šest dana, svaki od tri dijela bit će od po dva dana.

Ako muž ima odnos sa ženom u sva tri perioda menstruacije, treba dati sve tri kefare, što kada se sve sabere iznosi 6,3 grama zlata.

Ako muž tokom odnosa sa ženom shvati da je ona dobila krvarenje, treba odmah prekinuti odnos, a ako ne prekine, u skladu sa nužnom opreznošću treba dati kefaru.

Kada god žena kaže mužu da je dobila menstruaciju ili da je postala čista, treba joj vjerovati. Ako ženi prestane menstruacija i nije uzela gusul, odnos s njom je mekruh, a razvod prije gusla nije ispravan, kao ni druge radnje koje se bile haram u vremenu menstruacije, kao što je zadržavanje u džamiji, dodirivanje ajeta itd.

Nije nužno da kefara u zlatu bude isplaćivana zlatnim novcem, već se može dati protuvrijednost u novcu.

Onome ko ne može isplatiti kefaru mustehab je dati sadaku siromahu, a ako ne mogne ni to, u skladu sa nužnom opreznošću treba učiniti istigfar i čim stekne mogućnost isplatiti kefaru.

Odnos tokom menstruacije ne povlači za sobom kefaru ženi koliko god da je bio uz njenu želju; samo je učinila haram djelo.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.11.45 | Tema Broj: # 18
Tema: «685»
Zlatni Član
3. Tokom menstruacije je haram doticanje ispisanih ajeta, imena Božijih, Poslanikovog imena i imena Imama direktno kožom.

Napomena:

Po pitanju zabrane doticanja spomenutog kožom nema razlike da li je to ispisano u Kur'anu ili na bilo kom drugom mjestu.

Kod riječi koje su zajedničke Kur'anu i nekim drugim izrazima i imenima kriterij je namjera onoga ko je to napisao.

Ako se preko nečeg napisanog što je haram dodirnuti bez potrebne čistoće stavi staklo ili plastika, u tom slučaju dodirivanje je dozvoljeno.

Žena u menstruaciji uvijek može čitati Kur'an (osim četiri sure koje sadrže vadžib sedždu), ali da ne dodiruje ajete kožom, no ako je u vremenu van obavljanja samog namaza, učenje je mekruh, što znači da ima manje sevaba.

4. Haram je za ženu u menstruaciji odlazak u Mesdžidul-haram i Poslanikovu džamiju, s.a.v.a., čak i da se uđe na jedna vrata, a izađe na druga.

5. Zadržavanje u drugim džamijama je haram, ali ako se uđe na jedna vrata a izađe na druga, nema problema, ili ako se ode radi uzimanja neke stvari.

Napomena

Pitanje: Da li se džamija kojoj još nije proučena predviđena siga (formula) uvakufljenja tretira u propisima džamije ili ne?

Odgovor: Učenje sige nije nužno. Dovoljno je sāmo to što se za taj dio zemlje zanijeti gradnja džamije u ime Boga, i što neko s dozvolom vlasnika klanja jedan namaz na tom mjestu kao mjestu džamije.

Pitanje: Da li balkoni unutar džamije imaju propis džamije?

Odgovor: Imaju propis džamije.

Pitanje: Šta je propis podruma džamije? Da li je ženi dozvoljeno zadržavanje ako je prostor uređen kao biblioteka?

Odgovor: Ako nisu izuzeti prilikom uvakufljenja, potpadaju pod propise džamije.

Hodanje dvorištem džamije, odlazak na munaru i sobe uz džamiju ili zadržavanje u njima, haram je u stanju dženabeta pod uvjetom sigurnosti da je ta zemlja zajedno sa džamijom uvakufljena. Ako se sumnja da li je nešto dio džamije ili je taj dio predviđen za dvorište džamije, a ne za samu džamiju, onda to ne potpada pod propise džamije. Međutim, bolje je za čovjeka da sva ta mjesta računa džamijom sve dok ne stekne sigurnost šta je dio džamije, a šta nije.

Pitanje: Da li žena u menstruaciji može prisustvovati časovima i pri tome zapisivati ajete i predaje?

Odgovor: Ako se čas ne održava u džamiji, nema problema. Pisanje ajeta i Božijih imena, ako se ne dodiruje kožom, nema smetnje.

Pitanje: Da li žena u menstruaciji može ići do mezarluka i učiti Fatihu?

Odgovor: Nema problema, međutim prisustvo žene u menstruaciji u vremenu umiranja neke osobe je mekruh, a na ostalim mjestima, kao što su gusulhana ili dženaza nema smetnje.

6. Za ženu u menstruaciji haram je da spusti neku stvar u džamiju.

7. Učenje sura koje sadrže vadžib sedždu je haram, a to su: Sedžda, Fussilet, Nadžm i Alak. Čak i učenje jednog slova iz ove četiri sure je haram. Učenje sure Sedžda je haram za ženu, ali nije njeno slušanje, i ako čuje ajet vadžib sedžde, treba učiniti sedždu.

8. Razvod žene u menstruacije je neispravan.

Napomena

U sljedećim slučajevima razvod je ispravan čak i ako je žena u menstruaciji:

a) Žena je vjenčana, ali supružnici još uvijek nisu imali spolni odnos.

b) Razvod žene koja je trudna, čak i da ima menstruaciju (iako je rijedak slučaj da trudnica ima menstruaciju).

c) U slučaju da se čovjek želi razvesti od žene koja nije prisutna i nikakve mogućnosti nema da se informira o njenom stanju, čak i da bude u menstruaciji razvod je ispravan.

Vjenčanje žena u menstruaciji je dozvoljeno.

9. U mjesecu ramazanu, ako žena postane čista prije početka dnevnog posta, treba uzeti gusl da bi u stanju čistoće ušla u post, i ako namjerno uđe u idući dan u stanju menstruacije, njen post je neispravan.[11]

Radnje koje su mekruh za ženu u menstruaciji

Učenje i nošenje Kur'ana uza se, dodirivanje kožom između ajeta i margine Kur'ana, kao i bojenje kose kanom i sl.

Za osobu džunub nije mekruh[12] učiti do sedam ajeta iz Kur'ana, ali je mekruh učenje više od sedam ajeta i ako broj ajeta koji se uči bude veći od sedamdeset time i mekruh biva većim. Za ženu u menstruaciji mekruh je učiti i do sedam ajeta, osim u posebnom vremenu za namaz (to što je mekruh znači da se sevabi umanjuju).

Radnje koje su mustehab za ženu u menstruaciji

Mustehab je u vremenu namaza da se očisti od krvi, da zamijeni krvave dijelove odjeće, uzme abdest, a ako ne može uzme tejemum, da sjedne na mjestu gdje klanja namaz okrenuta prema kibli i da uči zikr, salavate i Kur'an. Učenje Kur'ana osim u ovom vremenu nije mekruh. Učenje zikra erbe' je bolje (subhanallah vel-hamdu lillah ve la ilahe illallahu vallahu ekber).
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.03.45 | Tema Broj: # 19
Tema: «685»
Zlatni Član
Treći dio

Krv tokom i nakon porođaja (an. nifas)

Krv prilikom poroda (ar. nifas)

Šta je nifas?

Od trenutka kada prvi dio dijeteta počne izlaziti iz stomaka, sva krv koja iziđe, ako se prekine prije isteka deset dana ili samog desetog dan, tretira se kao nifas.Nije nužno da bude završeno formiranje dijeteta Čak i ako izađe iz meterice ugrušak krvi i žena zna ili joj četiri povjerljive osobe kažu za taj ugušak da je ostao u materici razvio bi se u čovjek, krv koju vidi do deset dana tretira se kao nifas.

Krv koja se pojavi prije izlaska prvog dijela djeteta nije nifas.

Ako iz materice izađe nešto za što se ne zna da li može biti osnova za formiranje čovjeka, krv koju vidi nije nifas.

Ženi koja rodi dvojke početak krvi nifasa otpočinje sa izlaskom prvog dijela djeteta, ali početak računanja deset dana nifasa je od rađanja drugog djeteta.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.04.17 | Tema Broj: # 20
Tema: «685»
Zlatni Član
1. Sva ova krv je nifas, koliko god dana trajalo krvarenje, čak i duže od deset dana, jer moguće je da dijete umre u materici majke i da se raspadne, i da svako malo dio toga izlazi iz žene.

2. Sva krv je nifas, a žena čija menstraucija ima pravilnost računat će broj dana nifasa brojem dana menstruacije, a u slučaju preostalih dana, jer ne zna hoće li krv prestati do deset dana, dobro je jedan ili dva dana činiti provjere krvi, znači ne činiti ibadet dok ne postane jasno njeno stanje, i ako prestane krvarenje do desetog dana, sva krv je nifas, a ako pređe deset dana, oni dani koji prelaze njenu pravilnost menstruacije računaju se istihadom i ibadete koje je propustila u danima provjere nadoknaditi.

Napomena:

Moguće je da krv nifasa ne bude duža od jednog trenutka.

Ako žena prvog dana poroda vidi krv, potom postane čista i tek desetog dana pojavi se jedna mrlja krvi, svi dani se računaju nifasom.

Pitanje: Ako žena koja je trećeg dana po porodu vidjela krv i do desetog dana bila čista, desetog dana vidi mrlju krvi, koliko dana se računa nifas u spomenutom slučaju?

Odgovor: Osam dana.

Pitanje: Da li se pupak računa kao zadnji dio djeteta.

Odgovor: Pupak nije dio djeteta.

3. Po broju dana pravilnosti menstruacije računa se nifas, a preostali dani istihadom. Međutim, nakon dana pravilnosti dobro je da izbjegava ibadet ili da obavlja radnje istihade, jer još uvijek ne zna hoće li krvarenje trajati duže od deset dana. U slučaju da krvarenje pređe deset dana, treba nadoknaditi dane u kojima nije činila ibadet. Naravno, ovaj propis važi pod uvjetom da nakon poroda ima krvarenje u broju dana pravilnosti, a ako ne bude imala krvarenja tokom nekoliko prvih dana i tek naknadno blizu desetog dana počne krvarene, treba u skaladu sa nužnom opreznošću spojiti između radnji istihade i nifasa, a nakon desetog dana je istihada.

U pitanjima nifasa samo se pravilnost broja dana menstruacije uzima u obzir, a ne pravilnost datuma.

4. Prvih deset dana računa nifas, a preostale dane istihadom.

Ako krvarenje žene pređe deset dana, mustehab je da porodilja u danima koji dolaze nakon broja dana pravilnosti menstruacije, a žene koje nemaju pravilnost nakon desetog pa do osamnaestog dana, čine radnje istihade i izbjegavaju radnje koje su haram u nifasu.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.05.47 | Tema Broj: # 21
Tema: «685»
Zlatni Član
Prvi oblik: Pošto brojem dana pravilne menstruacije odredi sebi dužinu nifasa, deset dana nakon toga krv koja se pojavi, makar bila u danima redovne menstruacije, računat će se istihadom. Nakon isteka deset dana, ako se pojavi krvarenje i to bude u danima običaja menstruacije, računat će se kao menstruacija, bilo da ima znakove menstruacije ili ne. Međutim, ako bude u danima kada nije običaj menstruacije, računat će se istihadom, čak i da bude imala znakove menstruacije.

Između nifasa i menstruacije nakon poroda treba biti najmanje deset dana razlike, dok između nifasa i menstruacije prije poroda nije nužno da bude razlika deset dana, čak je moguće da budu povezane vremenski jedna iza druge.

Drugi oblik: Nakon što računa deset prvih dana nakon poroda nifasom, treba deset drugih dana računati istihadom, a krvarenje nakon druge desetine, ako bude imalo karakteristike menstruacije treba računati menstruacijom, a ako njene karakteristike budu jednolične, treba uzeti u obzir pravilnosti bliže rodbine. Ako bi pravilnosti bliže rodbine bile različite, treba sedam dana računati menstruacijom, a preostale dane istihadom. (s obzirom na objašnjenje koje je dato u dijelu o menstruaciji)

Krv nifasa nije duža od deset dana, kao i krv menstruacije, ali nije uvjet da bude kraća od tri dana. Prema tome, moguće je da nifas bude samo jedan trenutak i ako prokrvari jedan trenutak ili nekoliko sati, treba uzeti gusl nifasa i obavljati namaz, čak i da bude prvi ili drugi dan po porođaju. Krv koja ističe od početka pojave djeteta pa do njegovog cijelog izlaska sve se tretira kao nifas, čak i kad bi mjesec dana to trajalo.

Kod nifasa također nije mjerodavan dan. Prema tome, kada se kaže da nifas nije duži od deset dana, moguće je da bude devet noći i deset dana. Naprimjer, ako se vidi krv u noći kojoj je idući dan jedanaesti, znači u desetoj noći, onda je ona istihada.

Žena koja prilikom poroda ili nakon poroda do desetog dana nemadne krvarenje, a krvarenje se pojavi jedanaestog dana, ta krv nije nifas.[13]

Pitanje: Kaže se da žena koja porodi treba četrdeseti dan uzeti gusl četeresnice. Da li je ovo tačno?

Odgovor: Ako je prestalo krvarenje, nema smisla uzimati gusl četrdesetog dana, a ako se krvarenje nije prekinulo, ranije je objašnjeno kakva je obaveza. Ukratko, nema gusla četeresnice.

Obaveze žena nakon prekida nifasaŽena porodilja treba nakon prekida krvarenja ispitati pomoću vate da li je postala čista ili ne, na isti način kako je objašnjeno u poglavlju o menstruaciji.

Radnje koje su za ženu u nifasu haram, mekruh i mustehab

Svih devet propisa, mekruhi i mustehabi koji su navedeni za menstruaciju, također vrijede i za nifas.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.06.39 | Tema Broj: # 22
Tema: «685»
Zlatni Član
Četvrti dio

Istihada

Šta je istihada?

Svaka krv koja izađe iz materice u slučaju da nije od rane i ne ispunjava uvjete menstruacije i nifasa jeste istihada. U slučaju da žena ne bude imala operaciju ili neku ranu, a sumnja da li je krv rane ili istihade, računa se kao istihada, u skladu sa nužnom opreznošću.

Karakteristike krvi istihade

Krv istihade većinom je žute boje i hladna, ne izlazi pod pritiskom i peckanjem i nije gusta. Međutim, moguće je da nekada bude crvena ili crna, topla i gusta, i da izlazi pod pritiskom sa peckanjem. (Većina karakteristika istihade su oprečne menstruaciji.)

Istihada nije određena danima, moguće je da bude kraća od tri dana i duža od deset.

Početak istihade je kada krv izađe iz vagine, ma kako mala bila količina, čak i da bude koliko vrh igle. Za njenu konstantnost nije nužno da izlazi van vagine – dovoljno je da samo unutrašnjost vagine bude uprljana. Međutim, mustehab je da se početak istihade računa od vremena kada je krv došla unutar vagine, makar ne izašla vani.

Vrste istihade: Mala, srednja i velika.

Mala istihada

Ako krv ne prođe unutar vate, istihada je mala.

Srednja istihada

Krv koja uđe unutar vate i izađe s njene druge strane, ali ne uprlja krpu koju žene obično stave na vatu da krv ne prođe do odjeće jeste srednja istihada.

Velika istihada

Krv prođe kroz vatu i poteče po krpi.

Obaveza žene u istihadi nakon svakog namaza

U skladu sa nužnom opreznošću žena treba prije obavljanja svakog namaza sebe pregledati da bi ustanovila koju vrstu istihade ima. Metod provjere je da stavi komad vate u vaginu, malo pričeka i potom izvadi vatu da ustanovi njene karakteristike. Spomenutu provjeru treba činiti nakon početka vremena namaza, a ne prije, osim da bude sigurna da joj se stanje neće promijeniti.

Žena koja ne može prije namaza izvršiti provjeru (npr. taj postupak joj može nanijeti štetu ili iz straha za himen), ili je imala prijašnje stanje, tj. prije je imala jedan od tri oblika istihade, ili je nije imala, tj. prvi joj je put da vidi krv. U prvom slučaju radit će u skladu sa obavezama svog

prijašnjeg stanja, a u drugom slučaju radit će prema onome za šta stekne sigurnost. Naprimjer, ako se bude dvoumila između male i srednje istihade, radit će prema obavezama male istihade, ili ako se bude dvoumila između srednje i velike, radit će prema obavezama srednje istihade, iako je mustehab da radi u skladu sa težom stranom.

Ako prije nego što učini provjeru stane na namaz, učini nijet i obavi namaz (kao u slučaju zaborava), računat će se da joj je istihada bila mala, čime je ispunila obavezu male istihade i time joj je namaz ispravan. Međutim, ako joj nijet nije bio radi Boga ili joj djelo nije bilo u skladu sa njenom obavezom, npr. istihada joj je bila srednja, a ispunila je obaveze male istihade, tada joj namaz nije ispravan.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.07.25 | Tema Broj: # 23
Tema: «685»
Zlatni Član
Propisi male istihade

1. U slučaju da vidi krv, za svaki namaz treba uzeti poseban abdest, bilo da je vadžib ili mustehab namaz.

2. Za svaki namaz treba staviti novu vatu ili oprati staru vodom i ako se krv ukaže na spoljnoj strani vagine, treba je oprati vodom.

Kod male istihade, isto kao što je uvjet da za svaki namaz treba uzeti novi abdest, za svaku radnju kojoj je uvjet obredna čistoća, kao što su tavaf, dodirivanje kur'anskih ajeta i sl. vadžib je i uzimanje posebnog abdesta. Jedan abdest nije dovoljan za sve radnje već svaka radnja traži poseban abdest, čak i za svaki put kada želi dodirnuti ajete, u skladu sa nužnom opreznošću treba uzeti abdest.

Ako je uzet abdest za ikindiju i do akšama se nije pojavljivala krv, žena može sa abdestom od ikindije klanjati i akšam i jaciju.

Pitanje: Da li treba nakon prekida male istihade uzeti gusl?

Odgovor: Za malu istihadu nema gusla.

Propisi srednje i velike istihade (posebni i zajednički)

Posebni propisi srednje istihade

Kod srednje istihade, u slučaju da ostane nepromijenjena, treba svakog dana prije sabah namaza uzeti gusl. U slučaju da se srednja istihada pojavi nakon sabaha treba za prvi idući namaz uzeti gusl. Recimo, prije podneva i ikindije ili akšama i jacije pojavi se prva srednja istihada, treba uzeti

gusl za te namaze, ali od idućeg dana gusl treba uzimati prije svakog sabaha, pod uvjetom da se ne promjeni stanje istihade. Ukratko, srednja istihada za svaki dan i noć zajedno ima jedan gusl, a za svaki namaz treba činiti radnje male istihade.

Pitanje: Šta da radi žena kojoj se u namazu pojavila srednja istihada?

Odgovor: Treba uzeti gusl za namaz u kojem se pojavila srednja istihada.

Kod srednje istihade za sabah namaz uzima se gusl, a za preostale namaze treba činiti propise male istihade, pod uvjetom da se krv ne prekine.

Posebni propisi velike istihade

Kod velike istihade za svaki namaz treba uzimati poseban gusl, ali s jednim guslom za podne-namaz može se klanjati i ikindija, pod uvjetom da ne bude vremenskog razmaka između ova dva namaza. Isti slučaj je i sa akšamom i jacijom. Međutim, ako se napravi razmak između podneva i

ikindije, ili akšama i jacije, za svaki namaz treba uzeti poseban gusl. Naravno, sa guslom uzetim za vadžib namaz mogu se klanjati nafile, pod uvjetom da se za svaku nafilu posebno uzme abdest.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.09.25 | Tema Broj: # 24
Tema: «685»
Zlatni Član
Zajednički propisi srednje i velike istihade

Za svaki namaz, bilo da je vadžib ili mustehab, treba uzeti poseban abdest.

Za svaki namaz treba staviti novu vatu ili oprati staru vodom, a ako se krv ukaže na spoljnoj strani vagine, treba vaginu oprati vodom, a kod velike istihade također treba zamijeniti krpu ili je oprati vodom.

Nakon abdesta i gusla u mogućoj mjeri zaustavljati krv da ne izlazi napolje, pod uvjetom da nema straha od štetnosti tog postupka. Međutim, ako se bude nemaran prema ovoj obavezi i krv izađe napolje, treba ponoviti namaz i u skladu sa nužnom opreznošću ponoviti i gusl i abdest.

Ako krv istihade teče bez prekida i to bude štetno za ženu, ona treba prije i poslije gusla vatom sprečavati njeno istjecanje, ali ako nije stalno krvarenje, samo nakon abdesta i gusla treba sprečavati istjecanje krvi, i ukoliko bude nehajna i nemarna u sprečavanju istjecanja krvi i ona izađe, treba ponovo uzeti gusl i abdest, a u slučaju da je klanjala treba ponoviti namaz.

Žena u istihadi, kao što treba za sve namaze, kako vadžib tako i mustehab, uzeti poseban abdest, ako htjedne iz opreza ponovo obaviti namaz koji je već klanjala, ili htjedne namaz koji je sama klanjala obaviti u džematu, treba ponovo obaviti sve radnje koje su spomenute za istihadu, ali ne treba za radnje kao što su namaz ihtijat, sehvi sedžda, zaboravljen tašahud i sedždu, pod uvjetom da ih učini odmah nakon namaza.

Namaz nije ispravan ako žena ne učini jednu od vadžib radnji, čak i da ne promijeni vatu.

Spolni odnos muža sa ženom u istihadi dozvoljen je u slučaju da uzme gusl, čak i da ne obavi radnje koje su vadžib za namaz, kao što je promjena vate i krpe, ili uzimanje abdesta, a mustehab je da uzme abdest. Gusl koji je uzela za namaz dovoljan je za spolni odnos pod uvjetom da imaju odnos u vremenu namaza za koji je uzela gusl. U slučaju da žena uzme gusl za podne i ikindiju i žele imati spolni odnos navečer, s tim da nije obavila akšam i jaciju i stanje istihade se nije promijenilo, u skladu sa nužnom opreznošću treba uzeti gusl za spolni odnos.

Uvjet ispravnosti posta žene u istihadi jeste da uzme guslove tokom danā koji su vadžib za nju, i pored toga za veliku istihadu uvjet ispravnosti posta idućeg dana jeste da uzme gusl akšama i jacije noć prije namjeravanog dana posta.

U skladu sa nužnom opreznošću žena u istihadi tokom cijelog dana posta treba sprečavati isticanje krvi u mjeri u kojoj to može.[14]

Kod velike i srednje istihade gusl namaza nije ispravan ako se uzme prije vremena namaza, čak i da pred sami sabah uzme gusl za noćni namaz, ihtijat vadžib je da uzme ponovo gusl i abdest za sabah-namaz.

Ako se nakon ikindije pojavi istihada i do akšama se ne uzme gusl, post je ispravan.

U slučaju da žena u istihadi treba uzeti gusl i abdest, bilo koje od ovog dvoga da obavi prije nije problem, ali je bolje da prvo uzme abdest.

Pitanje: Da li žena treba odmah nakon abdesta i gusla obaviti namaz?

Odgovor: Postoje različiti oblici koji, svaki za sebe, imaju poseban propis. Njihovo objašnjenje glasi:

a) Ako se krv zaustavi i zna da se neće ponovo pojaviti, može namaz odgoditi.

b) Ako zna da se krv neće pojaviti do određenog vremena, može do tog vremena odgoditi namaz.

c) Ako se krv ne prekine i daje velika vjerovatnoća da će se krv pojaviti prije namaza ili tokom namaza, treba odmah klanjati namaz.

U ovom slučaju, ako nakon gusla i abdesta odgodi namaz, on je neispravan, osim da bude sigurna da od vremena uzimanja abdesta krv nije izlazila i da je nema u vagini. Ovo pitanje, nužnosti žurbe za obavljanjem namaza, nije u suprotnosti sa obavljanjem mustehaba, kao što su učenje ezana, ikameta i ostalih mustehaba.

Tokom jednog dana i noći za veliku istihadu treba uzeti tri gusla, u slučaju da se ne pravi vremenski razmak između podneva i ikindije, te akšama i jacije. Žena može obavljati pet namaza odvojeno, ali u tom slučaju treba uzimati pet guslova.

Ako se tokom uzimanja gusla krvarenje istihade ne prekine, gusl je ispravan, ali ako tokom gusla srednja istihada pređe u veliku, u skladu sa nužnom opreznošću gusl treba uzeti nanovo.

Razvod žene u istihadi je ispravan i nije potreban gusl.

Odlazak žene u istihadi u Mesdžidul-haram i Poslanikovu džamiju i zadržavanje u drugim džamijama je dozvoljeno, iako je ihtijat da to ne čini.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.13.06 | Tema Broj: # 25
Tema: «685»
Zlatni Član
Prekid krvarenja istihade ima različite propise o kojima će u nastavku govoritAko se krvarenje zaustavi u toku namaza i žena ne zna da li se krvarenje u njoj prekinulo ili ne, međutim, nakon namaza shvati da je krvarenje bilo stalo, treba ponovo uzeti abdest, gusul i obaviti namaz.

Ako prije svakog namaza prestane krvarenje velike istihade i ponovo se pojavi, za svaki namaz treba uzeti gusl, ali ako nakon gusla a prije namaza prestane krvarenje i bude toliko vremena da se ne može uzeti gusl i obaviti namaz u njegovom vremenu, sa istim tim guslom može se obaviti namaz.Ako žena u istihadi zna da će joj krvarenje stati prije isteka vremena namaza i da će u potpunosti postati čista, tako da će ostati vremena da može obaviti namaz, u tom slučaju treba sačekati i obaviti namaz u vremenu kada je čista.

Pitanje: Da li i djevice mogu imati istihadu?
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 5.13.52 | Tema Broj: # 26
Tema: «685»
Zlatni Član
Odgovor: Istihadu mogu imati i djevice, a i ako djevojčica prije devete godine vidi krv, ona se tretira kao istihada.

Pitanje: Šta je propis ako žena vidi mrlje žute boje ili nekog drugog žutog sekreta, sumnjajući da li je to menstruacija ili istihada?

Odgovor: Ako sumnja da li je to krv ili nešto drugo, ne računa se kao krv.

Pitanje: Da li žena u istihadi može naklanjavati?

Odgovor: Mustehab je da to ne čini u danima istihade.

Pitanje: Da li je vadžib ženi u istihadi da klanja ajet namaz?

Odgovor: Da, vadžib je, i za njegovo obavljanje treba činiti isto što i za dnevne vadžib namaze, a ihtijat vadžib je da ih ne obavlja jednim guslom.

Ako bi žena u istihadi željela naklanjavati namaze, treba za svaki od njih učiniti isto što je obavezno i za redovne namze.

Pitanje: Kakav je tretman ako žena uzme gusl istihade, ali ne odredi za koju je istihadu, veliku ili srednju?

Odgovor: Gusl je uredu.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 6.09.19 | Tema Broj: # 27
Tema: «685»
Zlatni Član
Propisi posta

S obzirom da su propisi posta žene u menstruaciji i nifasu različiti u odnosu na ženu u istihadi, u nastavku će biti posebno razmatrani.

Post žene u menstruaciji i nifasu

Post žene kojoj krvarenje menstruacije ili nifasa počne nakon sabahskog ezana ili tokom dana nije ispravan, čak i da bude pred akšam.

Ostajanje u stanju menstruacije i nifasa do sabahskog ezana

Žena koja postane čista od krvi menstruacije ili nifasa prije sabahskog ezana u mjesecu ramazanu treba uzeti gusl menstruacije ili nifasa prije ezana, a ako ne mogne obaviti gusl, umjesto njega treba uzeti tejemun. Ako bude nemarna spram obaveze gusla i u stisci vremena ne uzme

tejemum, njen post je neispravan, a u slučaju da uzme tejemum, mustehab je da ostane budna do ezana. Treba naglasiti da tejemum zamjenjuje gusl u slučaju da je post ustanovljen za tačno određene dane, kao što je post mjeseca ramazana. Međutim, ako je post mustehab ili vadžib zbog kefare, za koji ne postoje tačno određeni dani, post sa tejemumom nije ispravan.

Napomena

Neki od uleme mišljenja su da žena u istihadi i nifasu po pitanju prvog, drugog i trećeg sna istog je propisa kao i u slučaju stanja džunuba, ali mišljenje imama Homeinija glasi da je bliže istini da nije jednaka sa džunub osobom i da je kriterij ispravnosti njenog posta nemarnost i nehaj, što post čini neispravnim čak i kod prvog sna. Međutim, ako ne bude nemarna, post je ispravan čak i da bude drugi ili treći san.

Pitanje: Žena koja je imala pravilnost broja dana u menstruaciji, npr. u mjesecu ramazanu ne uzima gusl devet dana zbog svoje pravilnosti u menstruaciji. Međutim, devetog dana postane čista. Pod pretpostavkom da je postala čista prije sabahskog ezana, da li u ovakvom slučaju pored toga što treba napostiti deveti dan, također treba dati kefaru?

Odgovor: Za spomenuti slučaj ne treba dati kefaru.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 6.09.40 | Tema Broj: # 28
Tema: «685»
Zlatni Član
Slučajevi u kojima žena ostane u menstruaciji i nifasu do sabahskog ezana, a ne kvare post

1. Ako blizu sabah-namaza postane čista od krvi menstruacije ili nifasa i ni za gusl ni tejemum ne bude imala vremena, ili nakon ezana shvati da je postala čista prije ezana, njen post je ispravan. Međutim, u slučaju da mimo mjeseca ramazana, dok još uvijek ima mnogo vremena na raspolaganju, zaposti post nadoknade mjeseca ramazana, njegova ispravnost je upitna.

2. U slučaju da zaboravi uzeti gusl menstruacije u postu, i nakon nekoliko dana se sjeti toga, dani koje je postila su ispravni.

3. Uvijek kada prije sabah-namaza postane čista od menstruacije i nifasa, i bude nemarna prema guslu tako da ga ne uzme sve do ezana, i u stisci vremena ne uzme tejemum, post joj je neispravan. Međutim, ako ne bude nemarna, npr. čekala je da se otvori žensko javno kupatilo, čak i da se tri puta budi i zaspe, i do sabahskog ezana ne uzme gusl, u slučaju da je uzela tejemum, post je ispravan.

4. Žena koja nema sredstva da uzme gusl i tejemum, ako u stanju menstruacije ili nifasa osvane, post joj je ispravan, osim u slučaju napošćavanja.

5. Pitanje: U slučaju da osoba u mjesecu ramazanu ne može ispostiti u dugim danima bez jedenja na sehuru, ako se probudi prije ezana i imadne vremena samo za jedno od dvoga, ili da ruča ili da uzme gusl, šta je njena obaveza?

Odgovor: Ako ne može bez jedenja ispostiti, neka jede i prije ezana učini tejemum.

Post žene u istihadi

Post žene u istihadi kojoj je vadžib uzeti gusl ispravan je u slučaju da je uzela gusl akšama i jacije noć uoči dana kada želi zapostiti, u skladu sa nužnom predostrožnošću, i također da u danu uzme guslove koji su vadžib za dnevne namaze. Ako ne uzme gusl akšama i jacije, ali uzme gusl za noćni namaz prije sabahskog ezana i gusl dnevnih vadžib namaza, njen post je ispravan. Guslovi naredne noći nisu uvjet, iako je bolje da se obave, a zamjena vate, krpe ili uzimanje abdesta nisu potrebni, iako je mustehab da se urade.

Napomena

U slučaju da počne krvarenje istihade nakon ikindije i do akšama ne uzme gusl, post joj je ispravan, a ako prije ikindije-namaza dobije istihadu i ne obavi gusl, post joj je neispravan.

Nužni oprez je da žena u istihadi tokom svih dana krvarenja u svojoj mogućnosti sprečava izlazak krvi napolje.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 6.10.25 | Tema Broj: # 29
Tema: «685»
Zlatni Član
Peti dio

Dženabet

(Stanje džunub osobe )

Dženabet

Uzroci dženabeta

Na dva načina čovjek postaje džunub:

1. Spolnim odnosom: Ako čovjek imadne spolni odnos, i uđe u veličini glave spolovila ili više, bilo da je žena ili muško, punoljetan ili ne, u vaginalni ili analni otvor, čak i da ne bude ejakulacije, oboje će postati džunub. Ako sumnja da li je ušao u veličini glave spolovila ili ne, nije vadžib da uzme gusl.

2. Izlaskom sjemene tečnosti, tj. ejakulacijom, bilo da je u snu ili u budnom stanju, mala ili velika količina, sa osjećajem zadovoljstva ili bez, slobodnom voljom ili prisilom, pod uvijetom da se sa sigurnošću zna da je tečnost koja je izašla sperma. Međutim, ako izađe tečnost i sumnja se je li sperma ili nešto drugo, a čovjek bude zdrav, tečnost koja je izašla napolje ako posjeduje tri sljedeće karakteristike računa se kao sperma:

1. da je izišla sa osjećajem zadovoljstva,

2. sa trenjem,

3. nakon što je izašla osjeća se malaksalost.

Međutim, ako čovjek bude bolestan, a isto važi i za ženu, samim tim što tečnost izađe sa zadovoljstvom, postane se džunub, a postojanje druge dvije karakteristike nije potrebno. Mustehab je da bolesna žena i čovjek pored gusla uzmu i abdest, a posebno žena (ako nisu imali abdesta otprije). Isti propis važi i za slučaj kada ne postoje sve tri karakteristike zajedno. Mustehab je prvo obaviti gusl, a tek nakon toga uzeti abdest, jer pored gusla dženabeta ne treba uzimati abdest.

Napomena

Ako se sperma pokrene, ali ne izađe napolje, ili čovjek sumnja da li je izašla iz njega sperma, nije vadžib uzimanje gusla.

Mustehab je da čovjek nakon što iz njega izađe sperma izvrši mokrenje (istibra' – očišćenje pomoću mokrenja), i ako ne učini, a nakon gusla iz njega izađe tečnost za koju sumnja da li je sperma ili nešto drugo, tretirat će se kao sperma.

U slučaju da vidi spermu na svojoj odjeći i zna da je ona od njega, a da za to nije uzeo gusl, treba obaviti gusl i nadoknaditi namaze za koje zna da je klanjao od vremena izlaska te sperme, ali nije obavezan nadoknaditi namaze za koje samo pretpostavlja da je obavio nakon izlaska sperme. Međutim, ako zna da je sperma od njega, ali ne zna da li je od posljednjeg dženabeta ili prijašnjeg, u tom slučaju nema potrebe da uzima gusl, iako je dobro da iz opreza uzme gusl.

Istjecanje sperme uzrok je dženabeta ako ta sperma izađe iz same te osobe, a u slučaju da sperma čovjeka izađe iz žene, za ženu nema gusla, osim u slučaju da bude sigurna da je njena sperma zajedno sa njegovom izašla napolje.

Žena kao i čovjeku može u snu imati poluciju, i ako u snu izađe sperma iz nje, vadžib je da uzme gusl.

Pitanje: Da li je bijela tečnost koja istječe kod žena čista i da li kvari abdest i gusl?

Ogovor: Čista je i ne kvari ni abdest ni gusl.

Pitanje: Da li žena također ima poluciju, i u slučaju sumnje kakva je njena obaveza?

Odgovor: Može je imati. U slučaju sumnje, ako tečnost ne izađe zajedno sa osjećajem strastvenog zadovoljstva, koji je svojstven izlasku sperme, gusul nije vadžib.

Pitanje: Imam Homeini je rekao u svojoj risali da ako tečnost izađe iz žene sa osjećajem zadovoljstva, tretira se kao sperma, a malaksalost tijela nije uvijet. S obzirom na ovo, moje pitanje glasi: Da li se tečnost koja izađe kod žene prilikom dodirivanja i predigre tretira kao sperma?

Odgovor: Pod izlaskom sperme sa zadovoljstvom podrazumijeva se posebna vrsta strastvenog zadovoljstva koja se javlja samo prilikom njenog izlaska, tako da ako prilikom dodirivanja u takvom stanju izađe sperma, tretira se kao sperma.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 6.11.20 | Tema Broj: # 30
Tema: «685»
Zlatni Član
Radnje koje su haram za džunuba

Pet stvari haram je za džunuba:

1. Dodirivanje otvorenim dijelom tijela, tj. kožom, kur'anskog teksta, imena Božijih, te imena Poslanika i Imama, na način koji je objašnjen u dijelu o abdestu.

2. Odlazak u Mesdžidul-haram, Poslanikovu džamiju, čak i da se uđe na jedna, a izađe na druga vrata.

3. Zadržavanje u džamijama, bilo da je u funkciji ili srušena, bilo da neko obavalja namaze u njoj ili ne, ali ako uđe na jedna, a izađe na druga vrata, ili uđe da uzme neku stvar nema smetnje. Ihtijat vadžib je da se ne zadržava u haremima imama.

4. Spuštanje stvari u džamiji, bilo da je osoba ušla s namjerom spuštanja stvari prilikom izlaska, ili izvana džamije spusti neku stvar unutra.

5. Učenje sura koje sadrže vadžib-sedžde je haram, čak i da jedno slovo uči s nijetom te sure. Četiri sure imaju vadžib-sedždu: Sedžda, Fussilet, Nadžm, Alak.

Napomena

Prostor u kući koji se odredi kao mjesto obavljanja namaza nema propise džamije.

Dolazak u stanju džunuba na mjesta kao što su dvorište džamije, munare, sobe u sklopu džamije, ako je čovjek siguran da je ta zemlja uvakufljena za džamiju, ima isti propis kao i džamija, međutim, ako sumnja da li je to dio džamije ili je zemlja određena za dvorište džamije, a ne kao dio džamije, u tom slučaju nema propis džamije, ali bolje je da čovjek sva ta mjesta računa kao dio džamije, da bude siguran da se nije zadržavao na nedozvoljenom mjestu.

Ukoliko osoba džunub i žena u menstruaciji žele učiti dovu Kumejl, ne trebaju izgovoriti dio koji je preuzet iz sure Sedžda, a to je:
Islamic Forums » Qadr Media » Porodica i Islam » Propisi za žene (Mateijal koji se tiče žena muslimanki)
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)