• Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Islamic Forums » Qadr Media » Porodica i Islam » Propisi za žene (Mateijal koji se tiče žena muslimanki)
Propisi za žene
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.42.50 | Tema Broj: # 1
Tema: «685»
Zlatni Član
Napomena:

Risala koja se nalazi pred vama osmišljena je u svojoj koncepciji modernim pristupom prezentacije vjerskih propisa, tj. prilagođena je mukalidu da se što lakše može okoristiti njome i lahko shvati svoju obavezu u datom trenutku. U ovoj namjeri u dobroj mjeri se uspjelo i pored komplikovanosti propisa same teme i mnoštvo slučajeva koji su mogući da se dese. Međutim, onima koji se prvi put susreću sa ovim propisima moguće je da im neka

mjesta ostanu neshvatljiva zbog posebnih termina koji se koriste za ovo područje i upravo zbog toga preporučije se u tim slučajevima da se obrate nekome ko je upoznat sa samom tematikom i da se ne oslanjaju na svoje lične razumjevanje, sve dok sami ne mognu koristiti ovu risalu. Na kraju treba naglasiti da propisi koji su navedeni u ovoj risali mišljenja su imama Homeinija.

PRVI DIO ( POKRIVANJE )


1. Ženi je, bilo da je na namazu ili van njega, u slučaju da je na udaru pogleda nemahrema, vadžib da pokrije cijelo tijelo, osim dvaju dijelova, šaka do zgloba i lica dokle mora doprijeti voda pri abdestu. A kada klanja namaz i nije na udaru pogleda nemahrema, može osim spomenutih dvaju dijelova otkriti i stopala do članka. Na dijelovima koji su izuzeti od pokrivanja treba ostaviti otkriven manji dio od obaveznog radi sigurnosti da se učinilo u skladu sa obavezom. Nepokrivanje spomenutih dijelova dozvoljeno je sve dok:

a) u nju ne bude gledano sa strašću i smutnjom, iako je za nju bolje, radi izbjegavanja grijeha i nepomaganja drugih u grijehu, da pokrije i te dijelove;

b) taj dio ne bude imao ukras, a u slučaju da ga ima, treba i njega pokriti.

2. Žena treba samo stidno mjesto (naprijed i otpozadi) pokriti od druge žene. U javnim kupatilima, naprimjer, potrebno je pokrivanje u ovoj mjeri.

3. Ženi je vadžib pokriti svoje stidno mjesto od mahrema, a mustehab je da se pokrije od koljena do pupka, osim za muža.

4. Vadžib je ženi pokrivanje tijela od punoljetnog nemahrema, izuzev lica i šaka, a pokrivanje i tih dijelova vadžib je u slučaju da primijeti neku osobu kako u nju gleda sa namjerom uživanja.

5. Nije vadžib pokrivanje pred djetetom koje nije blizu punoljetnosti.

6. Vadžib je pokrivanje tijela pred mumajiz dijetetom, a posebno onim koje je blizu punoljetnosti.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.43.58 | Tema Broj: # 2
Tema: «685»
Zlatni Član
Napomena

U namazu, u skladu sa nužnim oprezom, žena treba pokriti bradu i dio ispod brade.

Pitanje: Kakav je propis obavljanja namaza u pokrivki ispod koje se pod svjetlošću sunca ili drugog izvora svjetlosti vide obrisi kose? Također, kakav je propis obavljanja namaza sa ovakvim pokrivkama na mjestima koja nisu pod udarom svjetlosti kada se ne vide obrisi kose?

Odgovor: Ako nisu toliko tanki da se kroz njih vidi tijelo ili kosa, nema smetnje.

Pitanje: Da li žena u namazu treba biti pokrivena na način da se ni sa jedne strane ne vidi tijelo?

Odgovor: Cijelo tijelo treba biti pokriveno sa svih strana, osim strane i dijelova tijela koji se samo odozdo mogu vidjeti. Primjerice, ako žena klanja bez šala, ali čador tako navuče na lice tako da joj se ne vidi dio između brade i vrat (iako je moguće na rukuu da se vidi odozdo), nema smetnje.

Pitanje: Ako žena tokom namaza, ili nakon namaza shvati da joj je otkriven dio tijela koje bi trebao biti pokriven, kakva je njena dužnost?

Odgovor: Namaz joj je ispravan, ali ako je tokom namaza to uočila, prvo treba pokriti taj dio, a tek onda nastaviti sa namazom.

Pitanje: Ako je žena jedno vrijeme klanjala namaz pokrivena, ali je tek nekad naknadno shvatila da to nije bilo u dovoljnoj mjeri (zbog nepoznavanja propisa), kakva je njena dužnost?

Odgovor: Ako nije sumnjala u ispravnost svog pokrivanja, jer u suprotnom da je sumnjala provjerila bi kakav je stvarni propis, ne treba naklanjavati.

Pitanje: Da li je vadžib pokrivanje lica i šaka ako se žena ukrasi nečim, kao što je, recimo, vjenčani prsten, narukvica ili našminkano lice?

Odgovor: Pokrivanje u pretpostavljenom slučaju od nemahrema jeste vadžib.

Pitanje: Da li se nanošenje surme, čupanje obrva, prsten s kamenom, lijep sat i naočale s dioptrijom smatraju ukrasom za ženu, čime bi bilo važdib pokrivanje tih dijelova?

Odgovor: Sve što se kod naroda smatra ukrasom, pokazivanje toga pred nemahremom nije dozvoljeno.

Pitanje: Da li je potrebno ukrase ruke i lica u namazu pokriti ako žena klanja na mjestu gdje je nemahrem ne vidi?

Odgovor: Nije vadžib.

Pitanje: Da li je namaz žene ispravan u slučaju da ju je neko gledao sa uživanjem, ili ako je ukrasila ruke i lice i u takvom stanju nepokrivenih ruku i lica klanjala namaz?

Odgovor: Iako je učinila haram djelo, namaz joj je ispravan.

Pitanje: Da li se muž sestre i brat muža ubrajaju u nemahreme i time pokrivanje tijela od njih biva vadžibom?

Odgovor: Da, muž sestre i brat muža su kao i ostali nemahremi i propisi u vezi sa njima nemaju nikakve razlike od onih sa ostalim nemahremima. Kao što se od ostalih pokriva tako treba i od njih. Pored njih ne može proći bez čarapa (makar bili vjernici koji poštuju šerijat i ne bi je gledali), jer obaveza je žene da se pokrije od pogleda nemahrema, svejedno gledao on u nju ili ne.

Pitanje: Rečeno je da se žena treba pokriti od mumajiz muškog djeteta[3]. Molim Vas da nam objasnite koji su znakovi i metod kojim se određuje mumajiz muško dijete?

Odgovor: Odrasli govore o raznim pitanjima koja djeca ne razumiju, ali kada dijete dostigne dob kada razumijeva govor starijih, za njega se kaže mumajiz.[4]

Pitanje: Kakav je propis gledanja žene u čovjeka koji joj nije mahrem?

Odgovor: Haram je gledanje u dijelove tijela muškarca nemahrema, osim šaka i lica, bilo da je sa namjerom uživanja ili bez nje. Haram je gledanje u lice i šake ako je sa namjerom uživanja, međutim, ako nije sa namjerom uživanja, nema smetnje.

Pitanje: Kakav je propis uzimanja abdesta na mjestu gdje ženu vidi nemahrem?

Odgovor: Ne treba uzimati abdest na takvim mjestima, ali ako uzme abdet, on je ispravan, s tim da je počinila grijeh.

Pitanje: Kakav je propis razgovaranja žene sa nemahremom?

Odgovor: Ako razgovor proizvodi uzbuđenje, onda je haram, a ako nije takav i nema straha od smutnje, onda je mustehab da ga se kloni (osim ako je neka nužda), a posebno u slučaju ako je njen sagovornik mlada osoba.

Pitanje: Da li je razgovaranje sa ženom nemahrem u potpunosti dozvoljeno ili ne?

Odgovor: Ako je bez namjere uživanja i ne postoji strah od smutnje, nema smetnje, iako je bolje izbjegavanje toga, posebno sa mladim osobama, osim u slučajevima nužde.

Pitanje: Da li se može slika na kojoj je žena bez islamskog čadora dati na izradu fotografu?

Odgovor: Ako fotograf ne poznaje osobu sa slike i ne postoji nikakva opasnost, nema smetnje.

Pitanje: Da li je ženi dozvoljen odlazak doktoru muškaracu u slučaju da postoji žena doktor u istoj grani medicine, naravno uzimajući u obzir da pacijent prilikom pregleda najčešće biva podvrgnut tjelesnom pregledu?
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.44.53 | Tema Broj: # 3
Tema: «685»
Zlatni Član
Odgovor: Nije dozvoljen.

Pitanje: Kakav je propis vožnje auta za žene?

Odgovor: Sa očuvanjem hidžaba i šerijatskih propisa, nema smetnje.

Pitanje: Ako se mlada žena poslije smrti muža ne uda, da li je počinila grijeh?

Odgovor: Nije počinila grijeh, ali je bolje da se uda.

Pitanje: U slučaju da žena ima dovoljan lični prihod, da li muž može neisplaćivati ženinu nafaku?

Odgovor: Mužu je vadžib isplaćivati nafaku ženi, čak i da ima dovoljan lični prihod.

Pitanje: Da li žena može biti imam u namazu drugim ženama?

Odgovor: U skladu sa nužnom predostrožnošću ne može.

Pitanje: Da li je u određivanju mehra uvjet dogovor mladenaca, ili roditelji također imaju pravo iznošenja mišljenja?

Odgovor: Zavisi od dogovora mladenaca.

Pitanje: Ako roditelji djeteta budu protivni islamskim svetostima, kakav treba biti odnos djeteta sa njima?

Odgovor: Ne prekidati rodbinske veze, sa poštovanjem se odnositi prema njima i truditi se za njihovu uputu.

Pitanje: Da li je djeci uvjet odobrenje roditelja za ispunjavanje mustehaba ili učestvovanje na vjerskim skupovima?

Odgovor: Odobravanje roditelja u spomenutim slučajevima nije uvjet, ali ne treba prouzročiti njihovo uznemirenje.

Pitanje: U slučaju da se bračni par razveo, da li je i nakon toga otac muža mahrem razvedenoj ženi i da li je majka žene mahrem bivšeg joj muža?

Odgovor: Razvod ili smrt ne dokida njihov status mahrema jednih drugima.

Pitanje: Ako žena doji svoju unuku od kćerke ili sina, kakav je propis?

Odgovor: Ako žena doji dijete svoje kćerke, ta kćerka biva haram svome mužu, a isti je slučaj i da doji dijete svoga zeta ali od druge njegove žene, ali ako žena doji dijete svoga sina, majka tog djeteta ne postaje haram svome mužu.

Pitanje: Kakav je propis gledanja slika žena koje nisu islamski pokrivene muškarcu nemahremu, bilo na televiziji ili drugdje?

Odgovor: Ako ih on ne poznaje i u tome ne bude fesada, nema smetnje.

Pitanje: Kakav je propis gledanja sportskih programa za žene?

Odgovor: Nije dozvoljeno sa strašću i ako prouzrokuje uzbuđenje.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.52.50 | Tema Broj: # 4
Tema: «685»
Zlatni Član
Uvjeti odjeće

Odjeća koju žena želi obući, kako u namazu tako i van namaza, ima neke uvjete. Njihovim pridržavanjem zaslužuje se Božije zadovoljstvo. U nastavku ćemo navesti neke od tih uvjeta.

1. Da odjeća ne bude nezakonito stečena

To znači da bude privatno vlasništvo ili vlasništvo nekoga drugog ko je zadovoljan time, tj. ko se ne protivi njenom korištenju. Međutim, ako kupi odjeću i ne dadne novac, ili nema namjeru da dadne novac (čak i da prodavaču kaže da će mu dati novac), ili je kupi sa novcem u kojem postoji udio humsa, takva je odjeća uzurpirana ili potpada pod propis uzurpirane odjeće, a njeno oblačenje je zabranjeno.

2. Da odjeća ne bude znamenita

U skladu sa nužnom opreznošću, čovjek treba izbjegavati oblačenje znamenite odijeće, tj. odjeće čiji materijal ili kroj nije u skladu sa ženinim položajem.

Pitanje: Šta se podrazumijeva pod znamenitom odjećom?

Odgovor: Ako odjeća zbog neke svoje osobenosti privlači pažnju naroda i onaj koji je nosi time bude obilježen, takva odjeća smatra se znamenitom.

3. Muškarac ne može oblačiti odjeću žene i obrnuto

U skladu sa nužnom opreznošću, muškarac ne treba oblačiti žensku odjeću i žena ne može oblačiti mušku odjeću.

Pitanje: U vezi s tim što je rečeno: “U skladu sa nužnom opreznošću, muško ne treba oblačiti žensku odjeću i žena ne može oblačiti mušku odjeću”, nameću se sljedeća pitanja:

1) kada se kaže odjeća, koja vrsta odjeće se podrazumijeva. Da li se misli samo na odjeću koja je svojstvena jednom polu ili se podrazumijeva i zajednička odjeća;

2) da li se propis odnosi samo na nošenje odjeće u društvu ili obuhvata i situacije u osami;

3) pod pretpostavkom da ima problema, da li je obuvanje ženskih pokućnica u kući problematično za muškarce?

Odgovor:

1) ne podrazumijeva se zajednička odjeća;

2) nema razlike između samoće i u društvu;

3) ako se smatra svojstvenom za jedan pol, nije bez smetnji.

4. Žena treba izbjegavati oblačenje odjeće koja privlači pažnju

Pitanje: Šta su granice islamskog hidžaba? Da li je dovoljno oblačiti široku odjeću niz tijelo, pantalone i šal? U principu, čega se žena mora pridržavati u oblačenju u prisustvu nemahrema?

Odgovor: Ženi je vadžib da pokrije cijelo tijelo od nemahrema, osim lica i šaka do zgloba. Ako spomenuta odjeća pokrije ono što je vadžib, dovoljna je, iako je korištenje čadora bolje. Također, treba izbjegavati odjeću koja privlači pažnju.

Pitanje: Uzimajući u obzir da ne treba oblačiti odjeću koja privlači pažnju, da li je dozvoljeno oblačenje elastičnih čarapa bez pantalona, s obzirom da se pod njima ocrtava tijelo i djeluje izazovno, ili cipela čiji zvuk privlači pažnju?

Odgovor: Treba izbjegavati svaku vrstu odjeće koja djeluje izazivajuće.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.53.40 | Tema Broj: # 5
Tema: «685»
Zlatni Član
Drugi dio

Menstrualni ciklus (al. hejd)

Šta je menstruacija?

Menstruacija je krv koja svakog mjeseca, najčešće u trajanju od nekoliko dana, ističe iz materice žena. Naravno, prirodni oblik krvarenja žena i najčešći jeste u trajanju od nekoliko dana mjesečno, međutim moguće je kod nekih žena da se pojavljuje i dva puta mjesečno ili jedanput u nekoliko mjeseci.

Znakovi krvi menstruacije

Krv menstruacije najčešće ima sljedeće karakteristike:

1. boja joj je crvena ili crvena na prelazu ka crnoj,

2. gusta je,

3. topla je,

4. njeno istjecanje je pod pritiskom, popraćeno peckanjem.

Uvjeti određivanja menstrualne krvi

Ako krv koju žena vidi bude imala sedam uvjeta, smatra se menstruacijom, ali ako samo jedan od sedam uvjeta ne bude imala, nije mjesečnica. Ti uvjeti jesu sljedeći:

1. punoljetnost žene,

2. da krvarenje bude prije klimakterija,

3. da ne bude kraće od tri dana,

4. da ne bude duže od deset dana,

5. da postoji krvarenje tokom tri uzastopna dana,

6. da krv konstantno ističe tokom ta tri dana,

7. da između dvije menstruacije bude najmanje deset dana razmaka.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.54.31 | Tema Broj: # 6
Tema: «685»
Zlatni Član
1. Punoljetnost

Djevojčica koja vidi krv računat će je kao menstrualnu krv u slučaju da je punoljetna, znači da ima devet punih godina. Pojava krvi prije punoljetnosti, makar imala sve karakteristike krvi menstruacije nije daleko od toga da bude krv istihade.

Pitanje: Koje se godine računaju za određivaje punoljetnosti, mjesečeve ili sunčeve?

Odgovor: Računaju se mjesečeve godine .

Djevojčica koja sumnja da li je postala punoljetna ili ne, tretirat će se kao nepunoljetna osoba. Međutim, ako se u ovakvom slučaju pojavi krv koja ima sve karakteristike krvi menstruacije[5], i ako mogne steći sigurnost da je ta krv od menstruacije, nije daleko od toga da ta krv sama po sebi bude znak punoljetnosti i da se smatra da je djevojčica u menstruaciji.

2. Krvarenje prije klimakterija

Dob kada žene sejide[6] ulaze u klimakterij jeste šezdeset godina, a za druge žene pedeset godina. Krv koja se vidi nakon nastupanja klimakterija nije krv menstruacije, a nije daleko od toga da bude krv istihade.

Pitanje: Koje se godine koriste za izračunavanje nastupanja klimakterija, mjesečeve ili sunčeve?

Odgovor: Misli se na mjesečeve godine, a one su kraće od sunčeve otprilike za deset dana i dvadeset i jedan sat.

Napomena

Žena koja sumnja da li je u klimakteriju ili ne treba ispunjavati obaveze kao da nije u klimakteriju.

3. Krvarenje ne treba biti kraće od tri dana

Ako krvarenje bude kraće od tri dana, čak i za samo jedan sat, ono se ne tretira kao menstruacija. Međutim, nije nužno da se krv pojavi početkom dana. Dovoljno je da otpočne sredinom prvog dana i završi sredinom četvrtog dana. Naravno, mjerilo je tri dana, a ne tri dana i tri noći. Prema tome, dovoljno je da se krv vidi tri dana i dvije noći. Pod danom se podrazumijeva period od izlaska Sunca (kraj sabaha) do zalaska Sunca.

Napomena

Prva noć ne računa se kao dio dana, i ako se kaže da je uvjet pojava krvi drugu i treću noć, riječ noć nema utjecaja na određivanje pojma dana; zapravo, ovaj uvjet naveden je radi šestog uvjeta (konstantnosti), tako da se noć uoči prvog dana ne računa, iako se smatra da je žena u menstruaciji.

Nema smetnje da žena uzima tablete protiv menstruacije tokom mjeseca ramazana, i ako vidi krv kraće od tri dana, ne računa se kao menstruacija ma koliko ta krv imala karakteristike menstruacije.

Ako žena čija menstruacija ima pravilnost broja dana i pravilnost datuma pojave u danima kada očekuje menstruaciju vidi krv, da li je njoj dozvoljeno uzimati tablete protiv menstruacije nakon prvog dana i time spriječiti krvarenje? Ako je dozvoljeno, kako se tretira prvi dan, s tim da je samo jedan dan vidjela krv?

Odgovor: Ako korištenje tebleta nema štetnih posljedica, nema smetnje. Ako se krvarenje prekine prije trećeg dana, ne računa se kao menstruacija.

Pitanje: Neke od žena u danima hadždža koriste tablete radi sprečavanja menstrualnog krvarenja, međutim u nekim slučajevima krv se pojavi i pored korištenja tableta, da bi nakon toga udarile injekciju radi sprečavanja njenog daljnjeg krvarenja. Da li žena u ovom slučaju stiče čistoću od menstruacije ili ne? Da li može ući u Mesdžidul-haram, tavafiti i obaviti namaz?

Odgovor: Ako ne vidi krv tri dana uzastopno, ne potpada pod propise menstruacije. Post i namaz su ispravni. Krv kraća od tri dana tretira se kao istihada.

4. Krvarenje ne treba trajati više od deset dana

Uvijek kada se krv pojavljuje duže od deset dana, sve što prelazi preko deset dana smatra se istihadom.

Napomena

Uvijek kada krvarenje traje deset dana i devet noći, krv u noći nakon koje je sutrašnji dan jedanaesti dan računa se kao istihada, čak i da traje samo jedan ili dva sata.

Pitanje: Jedan od načina sprečavanja trudnoće jeste postavljanje različitih sredstava u matericu. Ova sredstva kod nekih žena izazivaju krvarenje. S obzirom na činjenicu da je njihovo postavljanje bilo svjesno i s namjerom, da li se ova krv računa kao menstruacija, i ako ona bude trajala duže od deset dana, kako se tretiraju dani koji su prekoračili granicu, i općenito da li je dozvoljena ova radnja?

Odgovor: Ako bi krvarenje trajalo duže od deset dana, deset prvih dana je menstruacija, a preostalo je istihada. Spomenuta radnja, ako nanese neku štetu, kao što je oštećenje organa, prouzrokuje stalnu sterilnost, ili je prilikom njenog postavljanja nužan pogled ili dodir nemahrema, nije dozvoljena.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.55.25 | Tema Broj: # 7
Tema: «685»
Zlatni Član
5. Postojanje krvarenja tri uzastopna dana

Kada žena ima krvarenje tri uzastopna dana, ta krv je sigurno menstrualna krv i propisi menstruacije odnose se na nju. Međutim, ako tokom deset dana vidi krv sa karakteristikama menstrualne krvi, ali ne uzastopno, npr. u prvom, četvrtom i devetom danu, u ovakvom slučaju mustehab je za ženu da u danima kada vidi krv djeluje tako što će svoje obaveze uskladiti spojem obaveza žene u menstruaciji i istihadi, a to znači da čini ono što

treba raditi žena u istihadi i izbjegavati radnje koje žena u menstruaciji treba izbjegavati. Primjerice, obavljati namaz i post i izbjegavati ono što je haram u menstruaciji, kao što je zadržavanje u džamijama, dodirivanje kura'nskih ajeta tijelom itd. U danima kada ne vidi krv treba spojiti obaveze onoga što treba činiti čista žena i onoga što treba izbjegavati žena u menstruaciji.

Pod uzastopnošću podrazumijeva se pojavljivanje krvi u prva tri dana. Nakon ovog perioda u narednim danima nije uvjet uzastopnost. Prema tome, ako se krv pojavljuje tri neuzastopna dana tokom deset dana, ne računa se kao menstruacija. U takvom slučaju treba raditi u skladu sa prije spomenutim propisom.

6. Konstantnost krvarenja tokom sva tri dana

Krv treba teći konstantno tokom tri dana, ali nije nužno da teče vani sva tri dana, već je dovoljno da bude u vagini. Ako se desi da tokom tri dana žena nakratko postane čista i dužina toga bude tolika da se običnim narodnim razumijevanjem kaže da je krv cijeli dan bila u vagini[7], opet se računa da je žena u menstruaciji.

Napomena

Razlika između uzastopnosti i konstantnosti je u tome što se pod uzastopnošću podrazumijeva krvarenje tri dana zaredom, a pod konstantnošću da se krvarenje ne prekida tokom ova tri dana, i kao što je rečeno, kratki prekidi ne predstavljaju problem.

Uvjet primjećivanja krvi u drugoj i trećoj noći nije radi toga što noć ima ulogu u određivanju pojma dana, nego je radi uvjeta konstantnosti.

Na početku menstruacije krv treba da istekne koliko god da bude mala količina (čak i da je koliko vrh igle), ali u nastavku krvarenja nije nužno da krv izlazi napolje, nego je dovoljno da unutrašnjost vagine bude krvava. Međutim, ako je krv izašla iz materice, ali nije ostavila traga van vagine, da li se smatra da je žena u takvom slučaju u menstruaciji ili ne? U skladu sa nužnom opreznošću, u ovakvom slučaju treba uskladiti obaveze između čiste žene i žene u menstruaciji koja mora izbjegavati određene radnje.[8]

7. Između dvije menstruacije treba proći najmanje deset dana

Ako ne prođe deset dana od prethodne menstruacije, krv koja se vidi u tom periodu ne tretira se kao menstrualna krv.

Napomena

Trudnica i dojilja mogu imati menstruaciju.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.57.38 | Tema Broj: # 8
Tema: «685»
Zlatni Član
Podjela žena u menstruaciji

Menstrualni ciklus kod žena ili je u pravilnim intervalima ili nije. U prvom slučaju moguće je da njena pravilnost bude u broju dana trajajanja krvarenja i u datumu pojave menstruacije, ili da ima pravilnost samo jednog od ovoga dvoga. U drugom slučaju, tj. menstruaciji koja nema pravilnost, također postoje tri vrste, a to su menstruacija početnice, neuredna menstruacija i žena koja je zaboravila pravilnost svoje menstruacije.Menstruacija početnica predstavlja prvu menstruaciju kod žena.

Neuredna menstruacija svojstvena je ženama koje nekoliko mjeseci krvare ali nisu stekle tačno određen broj dana mestruacije, ili su imale pravilnost broja dana, ali im se ona poremetila i nakon toga nije se povratila.

Treća vrsta, kao što i sam naziv govori, odnosi se na žene koje su iz bilo kojeg razloga zaboravile karakteristike svoje menstruacije, kao što su trudnice i dojilje koje nakon perioda od dvije godine često i zaborave karakteristike svoje menstruacije.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 10.58.34 | Tema Broj: # 9
Tema: «685»
Zlatni Član
1. Žene čije su menstruacije pravilne, kako po broju dana tako i po datumu pojave menstruacije, dijele se u tri vrste:

a) Žena kojoj se krv pojavljuje dva mjeseca zaredom u tačno određenom vremenu i biva čistom u određenom vremenu. Naprimjer, dva mjeseca zaredom vidi krv prvog i bude čista sedmog u mjesecu. Prema tome, njena pravilnost menstruacije jeste od prvoga do sedmoga u mjesecu.

b) Žena koja ne prestaje krvariti dva puta zaredom u određenim danima, recimo od prvoga do osmoga u mjesecu vidi krv koja ima karakteristike menstrualne krvi (topla, tamna, gusta i pod pritiskom sa peckanjem izlazi vani), dok u preostalim danima krv ima karakteristike istihade. Njena pravilnost menstruacije je od prvoga do osmoga u mjesecu.

c) Žena koja dva mjeseca zaredom vidi krv u određenom vremenu i nakon što je krv vidjela tri ili više dana postaje čistom jedan ili više dana, da bi nakon toga ponovo vidjela krv. Svi dani skupa u kojima je imala krvarenje, zajedno sa čistim danima koji su se desili između dva krvarenja, ne prelaze deset dana. Dva mjeseca zaredom broj dana koji se ponovi na ovaj način potpuno je jednak. Njena pravilnost menstruacije jeste zbir broja dana u kojima je imala krvarenje zajedno sa čistim danima između. Nije nužno da broj čistih dana između dva krvarenja bude isti u oba mjeseca. Naprimjer, u prvom mjesecu pojavi se krv prva tri dana, nakon toga tri dana bude čista i ponovo krvari tri dana, što sve skupa iznosi devet dana. U drugom mjesecu prva četiri dana krvari, dva dana je čista i nakon toga dva dana krvari, sveukupno devet dana. Sve se računa menstruacijom. Prema toma, njena pravilnost menstruacije jeste devet dana.

2. Žene koje imaju pravilnost datuma pojave menstruacije dijele se u tri vrste:

a) Žena koja dva mjeseca zaredom vidi krv u tačno određenom datumu i nakon nekoliko dana postaje čista, ali broj dana krvarenja u dva mjeseca nije isti. Naprimjer, dva mjeseca zaredom krv se pojavi prvog u mjesecu, ali u prvom mjesecu njeno krvarenje trajalo je sedam dana a u drugom osam dana. Ona treba prvi dan u mjesecu odrediti sebi kao pravilnost pojave menstruacije.

b) Žena kojoj ne prestaje krvarenje, ali dva mjeseca zaredom u isti dan vidi krv sa karakteristikama menstruacije, a krv u preostalim danima ima karakteristike istihade. Broj dana u kojima se pojavljuje menstrualna krv nije jednaka u dva mjeseca. Primjerice, dva mjeseca zaredom krv se pojavi prvog u mjesecu, ali u prvom mjesecu njeno krvarenje trajalo je sedam dana, u drugom osam dana, a u preostalim danima tekla je krv istihade. Ona treba prvi dan u mjesecu odrediti sebi kao pravilnost pojave menstruacije.

c) Žena koja dva mjeseca zaredom vidi krv u određenom datumu i krvarenje joj traje tri ili više dana, potom biva čistom i ponovo se pojavi krv. Svi dani skupa u kojima je imala krvarenje zajedno sa čistim danima koji su se desili između dva krvarenja ne prelaze deset dana, ali u drugom mjesecu zbir dana bude veći ili manji od prvog mjeseca. Primjerice, u prvom mjesecu taj zbir je osam dana, a u drugom mjesecu devet dana. Ona također treba sebi odrediti pravilnost pojave menstruacije prvog u mjesecu.

3. Žene koje imaju pravilnost broja dana menstruacije dijele se u tri vrste:

a) Žena čiji je broj dana trajanja menstruacije jednak dva mjeseca zaredom, ali joj datum pojave nije jednak. U ovom slučaju koliko god dana da vidi krv, treba ih računati kao pravilnost trajanja menstruacije. Naprimjer, u prvom mjesecu krvarenje joj traje od prvog do petog, a u drugom mjesecu od desetog do petnaestog. Njena pravilnost trajanja menstruacije jeste pet dana.

b) Žena kojoj ne prestaje krvarenje, ali dva mjeseca zaredom krv koju vidi u jednom intervalu ima karakteristike menstruacije, a u preostalim danima karakteristike istihade. Trajanje menstrualne krvi u oba mjeseca jedako je, ali datum njene pojave nije isti. U ovom slučaju koliko god dana da vidi krv sa karakteristikama menstruacije, treba ih računati kao pravilnost trajanja menstruacije.

c) Žena koja dva mjeseca zaredom vidi krv tri ili više dana, potom bude čista jedan dan ili više, a nakon toga ponovo vidi krv. Datum pojave krvi u prvom mjesecu razlikuje se od datuma pojave u drugom mjesecu. Sve ovo naravno pod uvjetom da zbir dana u kojima je vidjela krv i bila čista ne prelazi deset dana. Zbir ovih dana u prvom i drugom mjesecu isti je, ali se razlikuju datumi pojave menstruacije. Ona treba ove dane računati kao pravilnost trajanja menstruacije. Nije nužno da čisti dani između dva krvarenja budu jednakog broja.

Pod pojmom mjesec podrazumijeva se period od prvog dana kada se pojavi krv pa do trideset dana, čak i da se prvi dan desi u bilo kom danu kalendarskog mjeseca.

Pitanje: S obzirom da je rečeno: “Imanje pravilnosti datuma pojave menstruacije jeste u tome da se pojavljuje dva mjeseca zaredom istog datuma”, da li je za pravilnost datuma uvjet dan u mjesecu ili mora i sat pojave u tom danu biti isti, naprimjer, u osam sati ujutro.

Odgovor: Sat nije uvjet.

Pitanje: Rečeno je da žena u menstruaciji koja ima pravilnost broja dana treba dva mjeseca zaredom da ima isti broj dana. Da li je za određivanje njene pravilnosti dovoljan dan u kojem biva čistom ili je uvjet također i sat u kojem biva čistom?

Odgovor: Sat nije uvjet.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.01.25 | Tema Broj: # 10
Tema: «685»
Zlatni Član
Kriterij sticanja pravilnosti kod menstruacije

1. U slučaju da se dva mjeseca zaredom vidi krv isti broj dana i istog datuma početka, stiče se status pravilnosti po broju dana i datumu početka.

2. U slučaju da se dva mjeseca zaredom vidi krv, ili isti broj dana ili istog datuma početka, stiče se status pravilnosti po jednom od ovoga dvoga. Međutim, zato što je teži slučaj da se ovakva pravilnost desi jednoj ženi, ne bi trebalo napuštati oprez, i u ovakvim slučajevima neka ne određuje sebi pravilnost jednog od ovoga dvoga.

Kriterij poremećaja pravilnosti menstruacijeNekada pravilnost menstruacije pređe očekivano vrijeme i žena pretpostavlja da je trudna, ali nakon kratkog vremena krv se pojavi. U tom slučaju treba raditi u skladu sa svojom prijašnjom pravilnošću.

Pitanje: Šta je obaveza žene tokom dva mjeseca dok ne stekne pravilnost menstruacije?

Odgovor: Ako krvarenje nije prešlo deset dana, sve ima propis menstrualne krvi, a ako pređe deset dana, broj dana menstruacije računa se prema staroj dužini menstruacije, a sve što bude više od toga je istihada.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.03.30 | Tema Broj: # 11
Tema: «685»
Zlatni Član
1. Kriterij određivanja početka menstruacije

Prvi način određivanja početka menstruacije je kod žena koje imaju pravilnost pojavljivanja krvarenja u određen datum. Kod ovakvih žena ako se pojavi krvarenje u danima pravilnosti, ili jedan do dva dana kasni ili urani[9] u odnosu na običaj pojavljivanja menstruacije, samom pojavom krvarenja računa se početak menstruacije, čak i da ne bude imala karakteristike menstruacije.

Kod drugog načina određivanja početka menstruacije, tj. u slučaju kada nema pravilnosti datuma pojavljivanja (znači u preostala četiri slučaja), treba gledati karakteristike krvarenja. Ako krvarenje bude imalo menstrualne osobine, krv se računa kao njen početak. Međutim, ako ne bude imala menstrualne osobine, treba raditi do tri dana ono što je vadžib za žene u istihadi i ne raditi ono što je haram za žene u menstruaciji. Ako bi krvarenje trajalo tri dana i više, tek onda se računa kao menstruacija, osim da od samog početka bude sigurna u krvarenje duže od tri dana, i u tom slučaju od samog početka tretira se kao žena u menstruaciji.

Napomena

U slučaju da žena zbog pojave krvarenja uvijek istog datuma ili zbog osobina krvarenja to uzme kao menstruaciju, međutim njeno krvarenje prestane prije isteka tri dana, ibadet koji nije činila zbog pretpostavljene menstruacije treba nadoknaditi.

Kod žene koja nema pravilnost datuma početka menstruacije i krvarenje joj nema osobine menstruacije (to je slučaj kada mora do tri dana primjenjivati oprez), ako joj krvarenje pređe tri dana i nastavi se do desetog dana, nakon trećeg dana ona treba raditi samo obaveze žene u menstruaciji i nema potrebe ispunjavati obaveze istihade, iako je mustehab da ne napušta oprez.

Pitanje: Ako početak krvarenja kod žene ne bude imao karakteristike menstruacije, ali nakon nekoliko sati ili jednog dana krv poprimi osobine menstruacije, da li se prva krv računa kao menstruacija?

Odgovor: Ako krvarenje bude neprekinuto, prva krv se računa kao menstruacija.

Žena koja ima pravilnost menstruacije, kako po dužini trajanja tako i po datumu njenog početka, ako ne vidi krv u vremenu kada je po pravilu trebala da se pojavi, ali dobije menstruaciju u drugom periodu istog broja dana pravilne menstruacije, to krvarenje treba tretirati kao menstruaciju.

Žena koja ima pravilnost menstruacije, kako po po dužini trajanja tako i po datumu njenog početka, ako u periodu običaja menstruacije njeno krvarenje bude kraće ili duže nego što je pravilo i nakon što postane čista ponovo se pojavi krvarenje u dužini pravilnosti menstruacije, u tom slučaju ona treba kod oba krvarenja ne činiti ono što je haram u periodu menstruacije i raditi ono što je obaveza žene u istihadi.

Sumnja u vrstu krvi može imati različite oblike, te će svaki slučaj biti posebno prikazan.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.04.48 | Tema Broj: # 12
Tema: «685»
Zlatni Član
Sumnja u pojavu krvi

Ne zna da li je išta izašlo iz materice ili jest → Tretirat će se kao da ništa nije izašlo i nije potrebno provjeravati.

Zna da je nešto izašlo iz materice, ali ne zna da li je krv ili nešto drugo. → Tretirat će se kao da krv nije izašla i nije potrebno provjeravati.

Zna da je krv izašla iz materice, ali:

Ne zna da li je krv iz materice ili iz nekog drugog mjesta. → U ovakvom slučaju smatra se da je krv i nedžes (nečista), i nema gusla, kao u slučaju kada se na odjeći uoči krv, ali sumnja da li je od menstruacije ili nečeg drugog (osim da daje mogućnost krvi koja je čista kada se tretira kao čista).

Ne zna da li je krv od menstruacije ili krvi himena. → Treba staviti vate unutra i malo pričekati. Nakon toga lagahno izvući vatu i pogledati, pa ako krv ostavi trag kruga i obuhvati samo vanjski dio vate, ona je od himena, a ako krv bude imala karakteristike menstruacije i natopi vatu iznutra,

onda je od menstruacije. U slučaju da ne može na ovaj način ispitati, treba pogledati svoje prijašnje stanje, pa ako njeno prijašnje stanje bude čistoća od krvi i nadalje će se smatrati čistom, a ako prijašnje stanje bude menstruacija i nadalje će se računati menstruacija. Međutim, ako ne bude imala prijašnje stanje, u djelovanju treba spojiti obaveze između žene u menstruaciji i čiste žene.

Ne zna da li je krv od menstruacije ili od rane. → U ovom slučaju treba činiti onako kako je gore rečeno (ispitati s vatom). Uvijek kada krv natopi lijevu stranu vate znak je menstruacije, a u suprotnom krv je od rane. U slučaju da ne može sebe ispitati, treba pogledati svoje prijašnje stanje. Međutim, ako joj je prijašnje stanje nepoznato, u djelovanju treba spojiti obaveze žene u menstruaciji i čiste žene, i ujedno se pridržavati ihtijata.

Ne zna da li je krv menstruacije ili istihade. → Treba vidjeti vrijeme dana pravilnosti, pa ako je period dana menstruacije, tretirat će se u menstraciji, a ako nije, treba vidjeti karakteristike krvi; ako joj postane jasno da je menstruacija, djelovat će u skladu sa propisima; a ako se ne uvjeri, treba tri dana spojiti ono što je haram prilikom menstruacije i obaveze istihaze.

2. Kriterij određivanja kraja menstruacije (pod pretpostavkom da krvarenje prestane do deset dana)

Ako krvarenje prestane do deset dana, sve se računa kao menstruacija. U ovom propisu nema razlike među šest vrsta žena u menstruaciji, osim za žene koje imaju određenu pravilnost i krvarenje im bude duže od broja dana njihovog pravila. Takve žene u skladu sa nužnom opreznošću trebaju

jedan dan izbjegavati ibadet, a nakon toga mustehab im je spojiti poslove koje trebaju izbjegavati u menstruaciji i obaveze koje trebaju činiti u istihadi.Ako se krvarenje nastavi do deset dana, sve je menstruacija, a ako pređe deset dana, svi dani koji prelaze dane pravilnosti računaju se kao istihada, a onaj jedan dan koji je preskočila u ibadetu u skladu sa nužnom opreznošću treba nadoknaditi.

Napomena

Pitanje: Pravilnost trajanja menstruacije obično je bilo pet dana i nakon toga bih postala čista. U mjesecu ramazanu, kao i obično, nakon pet dana uzela bih gusl i šesti dan bih u stanju čistoće zapostila, međutim sedmi dan bih uočila mrlju od krvi. Šta je propis namaza i posta šestog i sedmog dana, a posebno šestog dana?

Odgovor: U spomenutom slučaju oba dana bili su menstruacija.

Žena postane čista nakon redovne pravilnosti i prije isteka deset dana, nakon jedan ili dva dana, ponovo vidi tragove krvi, pored gusla kojeg je uzela na kraju pravilnosti treba uzeti gusl menstruacije i nakon što su se pojavile mrlje od krvi. Jedan ili dva dana koja je između bila čista računa kao menstruaciju. Ako je postila, treba nadoknaditi pored propuštenih dana i dane čistoće između dvaju krvarenja.

Drugi gusl (u gornjem slučaju) treba uzeti odmah nakon pojave mrlja krvi, a ne čekati da istekne deset dana pa da uzme gusl.

Iz maločas rečenog postalo je jasno da svaka vrsta mrlje krvi prije isteka deset dana, a nakon isteka dana menstruacije, tretira se kao menstruacija.

Žena koja ima pravilnost broja dana, ako nakon isteka pravilnosti jedan dan se sa sigurnošću na nju odnosili propis menstruacije, preostali dani do deset dana imaju propis istihade, s tim da je mustehab u tim danima izbjegavati radnje koje su haram u menstruaciji, osim namaza i posta.

Nakon jednog dana provjere pomoću vate treba uzeti gusl menstruacije i potom ispunjavati obaveze istihade.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.05.58 | Tema Broj: # 13
Tema: «685»
Zlatni Član
3. 4. Kriterij određivanja kraja menstruacije (pod pretpostavkom da krvarenje pređe deset dana kod žene koja ima pravilnost broja dana i datuma ili samo pravilnost broja dana)

Ako žena bude imala pravilnost broja dana i datuma ili samo pravilnost broja dana i njeno krvarenje pređe deset dana, samo se dani koje obuhvata pravilnost smatraju menstruacijom, a preostali istihadom, bilo da su višak dani prije pravilnosti ili poslije nje.

Napomena

Žena koja ima pravilnost broja dana, u slučaju da joj krvarenje pređe deset dana, za određivanje vremena menstruacije treba:

Prvo, uzeti u obzir karakteristike menstruacije. Naprimjer, ako je imala dvanaest dana krvarenje, a pravilo je da ima šest , i u ovom slučaju krvarenje od trećeg dana ima karakteristike menstruacije, ona treba od trećeg do devetog dana odrediti menstruaciju, a sve dane prije i poslije uzeti kao istihadu.

Drugo, ako ne bude imala karakteristike menstruacije ili svi dani budu imali karakteristike menstruacije, treba od prvog dana računati. Međutim, u određivanju dana menstrucije treba vidjeti kakva joj je pravilnost po tom pitanju, pa ako joj broj dana koji su imali karakteristike menstruacije bude manji od pravilnosti, treba i preostali dio računati kao menstruaciju, i ako ne budu imali karakteristike menstruacije; a ako budu brojniji od dana pravilnosti, samo broj dana pravilnosti je menstruacija, a preostali dani su istihada.

Pitanje: To što je rečeno da žena koja ima pravilnost broja dana, ali nema pravilnost datuma, da bi odredila početak menstruacije treba uzeti u obzir karakteristike menstruacije, molim Vas da mi odgovorite, ako krvarenje bude imalo samo neke znakove, npr. samo crvenilo ili gustoću, da li se takva žena tretira u menstruaciji ili ne?

Odgovor: Ako druge krvi tokom krvarenja ne budu imale nijednu karakteristiku menstruacije, krv koja bude imala njene karakteristike treba uzeti kao znak menstruacije, međutim, ako cijelo krvarenje bude imalo jednu karakteristiku menstruacije, na nju se odnosi propis nemanja znaka.

Ako žena koja ima pravilnost nakon tri ili više dana krvarenja postane čista i nakon toga ponovo se pojavi krv tako da između dva krvarenja razmak bude manji od deset dana, a zbir svih dana kada je imala krvarenje zajedno sa čistim danima pređe deset dana, npr. pet dana je krvarila, pet bila čista i ponovo pet dana krvarila, ovakav slučaj ima nekoliko oblika:

1) Tako da se svi prvi dani krvarenja ili dio njih poklapa sa danima pravilnosti, a drugo krvarenje ne bude u danima pravilnosti, u tom slučaju svi dani prvog krvarenja tretiraju se kao menstruacija, a drugo krvarenje kao istihada.

2) Tako da prvo krvarenje ne bude u danima pravilnosti, a svo drugo krvarenje ili dio njega bude u tim danima, u tom slučaju svi dani drugog krvarenja tretiraju se kao menstruacija, a prvo kao istihada.

3) Tako što dio prvog krvarenja i dio drugog bude u danima pravilnosti, a prvo krvarenje koje se desi u danima pravilnosti ne bude manje od tri dana, i zajedno sa danima čistoće i dijelom drugog krvarenja koje se desi u danima pravilnosti ne prelazi deset dana, u tom slučaju svi spomenuti

dani zajedno se tretiraju kao menstruacija, a dani prvog i drugog krvarenja koji se dese izvan dana pravilnosti tretiraju se kao istihada. Naprimjer, ako je pravilnost bila od sedmog do desetog dana u mjesecu, u slučaju da jednog mjeseca vidi krvarenje od prvog do šestog, potom dva dana bude čista, i ponovo se pojavi krv do petnaestog, od sedmog do desetog je menstruacija, a od prvog do trećeg i desetog do petnaestog je istihada.

4) Tako što dio prvog i drugog krvarenja bude u danima pravilnosti, ali prvo krvarenje u danima pravilnosti bude kraće od tri dana, u ovom slučaju treba cijelo vrijeme dva krvarenja i perioda čistoće izbjegavati radnje koje su haram u menstruaciji i obavljati obaveze istihade.

5) Žena koja ima pravilnost broja dana i datuma, ako bude imala krvarenje duže od deset dana, krv koju je vidjela u danima pravilnosti i ako ne bude imala karakteristike menstruacije računa se kao menstruacija, a krv koju je vidjela nakon dana pravilnosti i ako bude imala karakteristike menstruacije računa se kao istihada.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.06.43 | Tema Broj: # 14
Tema: «685»
Zlatni Član
5. 6. 7. Kriterij određivanja kraja menstruacije (pod pretpostavkom da krvarenje pređe deset dana kod žene koja ima pravilnost datuma, ili je početnica, ili ima nepravilnu menstruaciju)

Žena kojoj je prva menstruacija, ili žena koja ima nepravilnu menstruaciju, u slučaju da joj krvarenje prelazi deset dana, prvo treba da uzme u obzir karakteristike krvi, i koliko god da je dana krvarenje imalo karakteristike menstruacije računat će kao menstruaciju, ali ako svo krvarenje bude isto, npr. svih petnaest dana ima karakteristike menstruacije, treba vidjeti kakvo je pravilo kod najbliže joj rodbine, kao što su majka, sestra,

tetka i strina, i njihovo pravilo uzeti kao kriterij za određivanje svoje menstruacije, a preostale dane računati kao istihadu. Ako dani menstruacije kod rodbine budu različiti[10], treba sedam dana uzeti kao menstruaciju, a preostalo kao istihadu. I kod nepravilne menstruacije, nakon što je vidjela pravilnosti menstruacije svoje bliske rodbine, i ona bude jednaka, sedam dama uzima kao kriterij, a ako pravilnost njene rodbine bude više

ili manje od sedam dana, u danima razlike treba spojiti obaveze žene u menstruaciji i istihadi. Međutim, žena koja ima samo pravilnost datuma, početak će računati u skladu sa pravilom, ali da bi odredila broj dana, prvo treba gledati karakteristike menstruacije, i ako ne bude moguće tim putem odrediti broj dana, onda treba vidjeti pravilnosti svoje rodbine, a ako ništa ne preostane, treba menstruaciju računati sedam dana.

Napomena

U bliskoj rodbini nema razlike između očeve ili majčine strane, ni između živih i mrtvih.

Za rodbinu nije uvjet da budu iz jednog grada ili da žive u jednom gradu.

Pitanje: U slučajevima kada se žena treba obratiti rodbini, kakva je njena obaveza ako joj rodbina nije jednaka po ovom pitanju, ili nije dostupna, ili uopće nema rodbinu? Da li je propis jednak?

Odgovor: U skladu sa oprezom, sedam dana računati kao menstruaciju, a preostale dane kao istihadu.

Ako žena sa nepravilnom menstruacijom bude imala krvarenje duže od deset dana, i to nekoliko od tih dana ima karakteristike menstrualne krvi, a nekoliko krvi istihade, i krv s karakeristikama menstruacije ne bude kraća od tri i duža od deset dana, svi ti dani računaju se kao menstruacija. Međutim, ako krv s karakeristikama menstruacije bude kraća od tri dana, te dane računa kao menstruaciju i do sedam dana, a u skladu sa nužnom

opreznošću obavlja radnje istihade i izbjegava radnje koje su haram u menstruaciji. Isto tako, ako se prije isteka deset dana od prekida krvi s karakteristikama menstruacije ponovo pojavi krv s karakteristikama menstruacije, npr. pet dana je krv crna, zatim devet dana žuta i ponovo pet dana crna, u tom slučaju prve dane treba računati kao menstruaciju a ostatak do sedam dana treba raditi u skladu sa propisom koji je prije objašnjen.

Žena koja ima pravilnost datuma, a broj dana svoje menstruacije preuzela je od bliske rodbine treba datum kada je obično dobivala menstruaciju odrediti kao prvi dan. Naprimjer, žena svakog prvog u mjesecu vidi krv, a postaje čista nekada sedmog a nekada osmog, ako jednog mjeseca dvanaest dana vidi krv, a pravilnost njene rodbine je sedam dana, treba prvih sedam dana računati ako menstruaciju, a preostale kao istihadu.

U svim slučajevima kada žena treba obaviti radnje istihade i izbjegavati ono što je haram u menstruaciji, prvo treba uzeti gusl menstruacije, a tek potom obaviti radnje istihade.
Media
Offline
Datum: Čet, 10 Apr 14, 11.08.01 | Tema Broj: # 15
Tema: «685»
Zlatni Član
8. Kriterij određivanja kraja menstruacije (pod pretpostavkom da krvarenje traje duže od deset dana i da je žena zaboravila svoju pravilnost)Žena koja je zaboravila svoju pravilnost treba vidjeti karakteristike svoje menstruacije, i koliko god dana krvarenje bude imalo karakteristike menstruacije, to će računati kao menstruaciju. Ukoliko svo njeno krvarenje bude istih karakteristika, treba u skladu sa nužnom opreznošću raditi prema pravilu “sedam dana”.
Islamic Forums » Qadr Media » Porodica i Islam » Propisi za žene (Mateijal koji se tiče žena muslimanki)
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)