• Page 1 of 1
  • 1
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 85. Al-Burug - Sazviježđa (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
85. Al-Burug - Sazviježđa
Media
Offline
Datum: Sub, 29 Mar 14, 0.16.16 | Tema Broj: # 1
Tema: «685»
Zlatni Član
85. Al-Burug - Sazviježđa

Mekka - 22 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

1 WE ES-SEMA’I DHATIL-BURUXHI

2 WEL-JEWMIL-MEW’UDI

3 WE SHAHIDIN WE MESH/HUDIN

4 KUTILE ‘ESHABUL-’UHDUDI

5 EN-NARI DHATIL-WEKUDI

6 ‘IDH HUM ‘ALEJHA KU’UDUN

7 WE HUM ‘ALA MA JEF’ALUNE BIL-MU’UMININE SHUHUDUN

8 WE MA NEKAMU MINHUM ‘ILLA ‘EN JU’UMINU BILLAHIL-’AZIZIL-HEMIDI

9 EL-LEDHI LEHU MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN SHEHIDUN

10 ‘INNEL-LEDHINE FETENUL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI THUMME LEM JETUBU FELEHUM ‘ADHABU XHEHENNEME WE LEHUM ‘ADHABUL-HERIKI

11 ‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI LEHUM XHENNATUN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU DHALIKEL-FEWZUL-KEBIRU

12 ‘INNE BETSHE RABBIKE LESHEDIDUN

13 ‘INNEHU HUWE JUBDI’U WE JU’IDU

14 WE HUWEL-GAFURUL-WEDUDU

15 DHUL-’ARSHIL-MEXHIDU

16 FA’’ALUN LIMA JURIDU

17 HEL ‘ETAKE HEDITHUL-XHUNUDI

18 FIR’AWNE WE THEMUDE

19 BELIL-LEDHINE KEFERU FI TEKDHIBIN

20 WEL-LAHU MIN WERA’IHIM MUHITUN

21 BEL HUWE KUR’ANUN MEXHIDUN

22 FI LEWHIN MEHFUDHIN
Media
Offline
Datum: Sri, 09 Apr 14, 10.43.30 | Tema Broj: # 2
Tema: «685»
Zlatni Član
flowers 85. Al-Burug - Sazviježđa Mekka - 22 ajeta flowers

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

2. i Dana već određenog,

3. i prisutnih, i o­noga što će biti prisutno -

4. prokleti neka su o­ni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci o­noga što su vjernicima radili!

8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

9. čija je vlast i na nebesima i na Zemlji - a Allah je svemu Svjedok.

10. o­ne koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali - čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

11. a o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.

12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

13. o­n iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

14. I o­n prašta, i pun je ljubavi,

15. Gospodar svemira, Uzvišeni,

16. o­n radi šta je Njemu volja.

17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

18. o faraonu i Semudu?

19. Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču -

20. a Allahu o­ni neće moći umaći:

21. a ovo je Kur’an veličanstveni,

22. na Ploči pomno čuvanoj.

(Kur'an Časni)
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 85. Al-Burug - Sazviježđa (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)