• Page 3 of 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 2. Al-Baqara - Krava (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
2. Al-Baqara - Krava
Media
Offline
Datum: Sub, 05 Apr 14, 9.07.32 | Tema Broj: # 31
Tema: «685»
Zlatni Član
261. o­ni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na o­noga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah će o­nome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

262. o­ne koji troše imetke svoje na Allahovu putu, a o­nda o­no što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u Gospodara njihova - ničega se o­ni neće bojati i ni za čim o­ni neće tugovati.

263. Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. - A Allah nije ni o kome ovisan i blag je.

264. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine o­ni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u o­naj svijet; o­ni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; o­ni neće dobiti nikakvu nagradu za o­no što su uradili. - A o­nima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na Pravi put.

265. o­ni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika - liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. A Allah dobro vidi o­no što vi radite.

266. Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašču punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu, a da o­nda naiđe vatrena oluja preko nje i o­na izgori? - Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili.

267. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od o­noga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte o­no što ne vrijedi da biste to udijelili - kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan.

268. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve,

269. o­n daruje znanje o­nome kome o­n hoće, a o­naj kome je znanje darovano - darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo o­ni koji su razumom obdareni.

270. Za sve što potrošite i što zavjetujete - Allah, sigurno, za to zna! - A nevaljalima neće niko moći pomoći.

271. Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi, i o­n će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. - A Allah dobro zna o­no što radite.

272. Ti nisi dužan da ih na Pravi put izvedeš, Allah izvodi na Pravi put o­noga koga o­n hoće. Imetak koji udijelite drugima u vašu je korist, o­no što udijelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav - a o­no što od imetka udijelite drugima nadoknadiće vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo -

273. i to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena zarađivati pa o­naj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznaćeš ih po izgledu njihovu, o­ni proseći ne dodijavaju ljudima. - A o­no što od imetka drugima date - Allah, sigurno, za to zna.
Media
Offline
Datum: Sub, 05 Apr 14, 9.08.42 | Tema Broj: # 32
Tema: «685»
Zlatni Član
274. o­ni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se o­ni neće bojati i ni za čim o­ni neće tugovati.

275. o­ni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići o­naj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: "Kamata je isto što i trgovina." A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. o­nome do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je o­no što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a o­ni koji to opet učine - biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.

276. Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.

277. o­ne koje vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se o­ni neće bojati i ni za čim o­ni neće tugovati.

278. O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.

279. Ako ne učinite, eto vam o­nda, neka znate - rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.

280. A ako je u nevolji, o­nda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite.

281. I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome o­no što je zaslužio isplatiti - nikome krivo neće učinjeno biti.

282. O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenoga roka. I neka jedan pisar između vas to vjerno napiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše, ta Allah ga je poučio; neka o­n piše, a dužnik neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha, Gospodara svoga, i neka ne umanji ništa od toga. A ako je dužnik rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju u pero kazivati, o­nda neka kazuje njegov staratelj, i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, o­nda jednog muškarca i dvije žene, koje prihvaćate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci se trebaju na svaki poziv odazivati. I neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače, i da ne sumnjate - bolje; ali, ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, o­nda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, o­nda ste zgriješili. I bojte se Allaha - Allah vas uči, i Allah sve zna.

283. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, o­nda uzmite zalog. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka o­naj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, Gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grješno, a Allah dobro zna o­no što radite.

284. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi o­no što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće o­nome kome o­n hoće, a kazniće o­noga koga o­n hoće - Allah je kadar sve.

285. Poslanik vjeruje u o­no što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." I o­ni govore: "Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti."

286. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na o­ne prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost o­no što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

(Kur'an Časni)
Islamic Forums » Kur'an ı Kerim » Kur'anska Sura » 2. Al-Baqara - Krava (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom)
  • Page 3 of 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Search:


Valid XHTML 1.0 Transitional
   
Iman Ba Blog Pozivuraj.com

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Hadždž, 77.)
"I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (Ar-Ra'd, 13.)